Sunday, May 29, 2016

جنتي لعنتي در دو تصوير

 جنتی در دو تصویر زمان شاه پابوس دربار وزمان خامنه بر تخت ولایت 

تاریخ : 29 می 2016
تصوير سمت چپ، آخوند جنتي ديروز است كه تا كمر براي دست بوسي همانها كه مي گفتند طاغوت هستند خم شده و نه خودش و نه آن يكي آخوندك رذل و در انتظار دست بوسي كه دستش را دراز كرده است، اشكالي در دست دادن با ” زن نامحرم!! آن هم زن شاه” و بدتر از آن ”بوسيدن آن” و باز هم بدتر از آن تعظيم و خم شدن خيلي بيشتر از ركوع رفتن !! رياكارانه شان، نمي بينند.
تصوير سمت راست اما، جنتي لعنتي امروز است كه بر كرسي شاهانه رياست اصطبل خبرگان در نظام پليد ولايت فقيه، تكيه زده است و به دستور او و ديگر آخوندهاي رذل و جنايت پيشه خامنه اي خون آشام، هر روز و در همه شهرهاي ايران، بخاطر يك تار مو، زنان و دختران ميهن مان را سركوب و راهي زندان و شكنجه گاه مي كنند و جوانان بي گناهي كه بيكار و غرق در فقر و اعتياد و فساد ناشي از اين حاكميت سياه هستند، هر روز در ملاء عام به دار آويخته شده و يا در كوي و برزن شلاق زده شده و يا چشم از حدقه آنها درمي آورند....

اما دور نيست كه ريش و ريشه اين رژيم سراپا فساد وجنايت و تباهي به دست همين جوانان و دختران وزنان آگاه و غيور ايران زمين و مقاومت سترگ آنها به زباله دان تاريخ انداخته شده و آزادي و اباداني به ميهن شير و خورشيد باز گردد.

No comments:

Post a Comment