۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

بازتاب جهانی حكم ضد انساني شلاق‌زدن ۳۵دانشجو در قزوين

 منبع : ایران افشاگر ، 29 می 2016 

اینديپندنت انگلستان: مقاومت ایران می گوید : میانه روی در دوران روحاني چيزي جز سراب نيست
اجراي حكم ضدانساني شلاق درباره 35 جوان در قزوين، انعكاس گسترده اي در رسانه هاي خبري داشت.
روزنامة اينديپندنت انگلستان
طي گزارشي در اين باره نوشت: «به‌رغم رفع تحريم‌ها به ازاي توقف برنامة اتمي…، (رژيم) ايران هم‌چنان به نقض گستردة حقوق بشر متهم مي‌شود… گروه‌هاي حقوق بشري مي‌گويند، از زمان به قدرت رسيدن روحاني در سال 2013، بيش از 1800 تن اعدام شده‌اند (و مواردي از) ضرب و شتم، شلاق‌زدن و قطع عضو (وجود داشته است)».
اينديپندنت مي‌افزايد: «شوراي ملي مقاومت ايران گفت اقدام «وحشيانه» (شلاق‌زدن جوانان) نشان مي‌دهد كه «مدراسيون در دوران رياست‌جمهوري روحاني چيزي جز سراب نيست».

ديلي ميل انگلستان

نيز در گزارشي در همين رابطه، نوشت: «شاهين قبادي از كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت ايران گفت: سه سال بعد از (شروع) رياست‌جمهوري روحاني، وضعيت حقوق بشر در ايران در تمامي زمينه‌ها، وخيم‌تر مي‌شود. اين نشان‌دهندة وضعيت متزلزل رژيم و انزواي كامل آن نزد مردم ايران، به‌ويژه در ميان جوانان است».
واشينگتن‌پست
در گزارشي در اين درباره خاطرنشان كرد كه در ايران، قدرت اصلي همواره در اختيار آخوندهاي حاكم بوده است؛ از جمله قوه قضايية رژيم و سپاه پاسداران كه كنترل نيروهاي بسيج را برعهده دارد.

واشينگتن‌پست در اين گزارش هم‌چنين تأكيد كرده كه نيروهاي امنيتي رژيم، اقدامات سركوبگرانة خود را عليه زنان به بهانة بدحجابي افزايش داده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر