Saturday, May 28, 2016

زلمای خلیل زاد: رژیم ایران از تحویل رهبران القاعده به آمریکا خودداری کرد

منبع : همبستگی ملی ایران ، 28 می 2016 

لینک 
زلمای خلیل زاد سفیر سابق آمریکا در عراق و افغانستان، از آمریکا خواست برای تعادل قوا در منطقه، با سیاستهای توسعه طلبانه رژیم ایران مقابله کند.
وی که با روزنامه «الشرق الأوسط» مصاحبه می کرد به گفتگوهای خود با رژیم آخوندی اشاره کرد و گفت: «این گفتگوها در رابطه با رهبران شبکه القاعده بود که بعد از فرار از افغانستان به ایران پناهنده شده بودند و تاکید کرد تهران از تحویل دهی رهبران القاعده به واشنگتن و یا برگرداندن آنها به کشورهایی که از آنجا آمده بودند، خودداری کرد و آنها را در شرایط بازداشت خانگی نگه داشت. آنها درخواست ما را نپذیرفتند و کسی که پیشنهادات ما را قبول نکرد محمد جواد ظریف بود».
الخلیج الجدید - ۶ خرداد ۹۵ 

No comments:

Post a Comment