Saturday, July 30, 2016

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان داغ 67 گفتگو با منتظری در مورد این کشتارویژه سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران. گفتگوی رادیو زمانه با آیت الله 

منتظری 
در باره اعدام های جمعی سال ١٣٦٧ در ایران.No comments:

Post a Comment