Saturday, July 30, 2016

هزار اشرف؛ هزار کانون نبرد- سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایران آزاد- پاریس – ۱۹تیر۱۳۹۵هزار اشرف؛ هزار کانون نبرد
سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایران آزاد- پاریس – ۱۹تیر۱۳۹۵

No comments:

Post a Comment