Thursday, June 29, 2017

دستیاران رشته جراحی عمومی شیراز تجمع کردنددستیاران رشته جراحی عمومی شیراز تجمع کردند


صبح چهارشنبه ۷تیر دستیاران رشته جراحی عمومی شیراز با تجمع در دانشکده پزشکی این شهر، اعتراض خود را به احضار گسترده دستیاران پاتولوژی ابراز کردند.
تجمع‌کنندگان گفتند: دستیاران پاتولوژی مورد حمایت همه جامعه پزشکی هستند و چنان‌چه وزارت بهداشت با خواسته‌های آنان موافقت نکند با اعتراضات شدیدتر تمام جامعه پزشکی مواجه خواهد شد.
خاطرنشان می‌شود در پی اعتراضات دستیاران پاتولوژی به یکی از آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت تعداد زیادی از دستیاران این رشته در سراسر کشور توسط کمیته‌های سرکوبگر انضباطی احضار شدند.

No comments:

Post a Comment