Friday, June 30, 2017

پیام زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق ایران ابوالقاسم فولادوند:پیش به سوی کهکشان !
پیام زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند:پیش به سوی کهکشان !پیام زندانی سیاسی ابوالقاسم پولادوند در حمایت از گردهمایی ایرانیان در پاریس
زمان،‌ زمان برخاستن است،‌ کهکشان آزادی،‌ با قدرت و صلابت در جهت سرنگونی رژیم آخوندی به پیش می راند و با گشاده دستی،‌ فرصت را برای همه ما فراهم آورده که با پیوستن به این کهکشان در کنار و دوشادوش ایرانیان واقعی و آزادیخواه و خانواده مقاومت و ارتش آزادی قرار بگیریم.
با شرکت و حمایت از کهکشان آزادی علاوه بر نه گفتن مجدد به رژیم آخوندی،‌ حمایت های همه جانبه خود را از تنها مقاومت سازمانیافته در داخل و خارج کشور به جهانیان اعلام نمائیم و بدانیم که در این زمان هیچگونه راه بینابینی وجود ندارد و سکوت کردن و منفعل بودن عین ایستادن در صفوف آخوندهای جنایتکار می باشد.
امیدوارم که با حضور گرم خویش در مراسم پرشکوه 10 تیرماه 96 در ویلپنت فریادگر من و دیگر همرزمانم باشید..

No comments:

Post a Comment