Friday, June 30, 2017

10 تیر پیام همه کودکان کار وکودکان خیابانی در کهکشان مقاومت ایران به گوش همه ...10 تیر پیام همه کودکان کار وکودکان خیابانی در کهکشان مقاومت ایران به گوش همه ...


10 تیر یعنی شنبه برابر با 1ژوئیه گردهمایی سالانه مقاومت سرفراز ایران در ویلپنت پاریس
کهشکانی که فریاد درگلومانده مردم ایران در38 سال حاکمیت جنایت وشقاوت ملاها به صدا درخواهد آمد
10 تیر پیام همه کودکان کار وکودکان خیابانی که برای لقمه ای نان سطل های زباله را جستجو میکنند به گوش جهانیان میرسر
110 تیر درگردهمایی مقاومت صدای جنبش دادخواهی 30000 سربه دار در آسمانخراش دنیای مجازی همه ترندهارا تسخیر وخبر اول رسانه ها خواهد بود
10 تیر بار دیگر غرور ایرانی برای دفاع از ارزشها به غلیان در خواهد آمد
10 تیر وعده ما در ویلپنت پاریس

No comments:

Post a Comment