Friday, June 30, 2017

برنامه 10 ماده ای مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای برپایی یک ایران آزاد ،آباد ، دموکراتیک
برنامه 10 ماده ای مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای برپایی یک ایران آزاد ،آباد ، دموکراتیک
برنامه 10 ماده ای مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای برپایی یک ایران آزاد ،آباد ، دموکراتیک ، با ارزشهای انسانی ، وجدایی دین از دولت الگویی از اسلام بردبار وانقلابی ، ایجاد جامعه ای با زیربنای ارزشی مساوات وبرابری وزدودن هرآنچه زمینه ومناسبات استثماری دارد  برای گرامیداشت وفریاد وهمبستگی برای این جامعه 10 تیر در ویلپنت پاریس

No comments:

Post a Comment