Friday, July 14, 2017

محمد علی الحسینی آخوند خود فروخته به ملاهای خونریز تهران وباز گشت به اصل خویش "حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس".

محمد علی الحسینی آخوند خود فروخته به ملاهای خونریز تهران وباز گشت به اصل خویش "حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس".یک یاد آوری ومقدمه

همه بیاد دارند واسناد آنهم موجود است که یکی از افتخارات مجاهدین  تقاضا ،دعوت ،حمایت ودر صورت امکان کمک از هرنوع که در توان وضروری باشد برای اینکه با نظام های دیکتاتوری مبارز ادامه پیداکند.
درحالی که خود از بیشترین رزمنده وفرمانده وحامی وسمپاتیزان بر خوردار است وخود توسط خلق دلیر وسمپاتیزانها وزحمات اعضایش مسائل مالی وامکاناتی خود را حل میکند، اما از همان اوایل انقلاب ضد سلطنتی برای اینکه مبارزه را سراسری وفراگیر نماید برای اینکه تنهااتکایش به سازمان مجاهدین خلق ایران نباشد جنبش ملی مجاهدین را راه اندازی کرد که در سطح ملی وسراسری ظرف مبارزه را برای خلق دلیرمان فراهم آورد ودر این مسیر تمامی مسئولین امکانات وبودجه را صرف این کار نمود تا ظرف مبارزه را برای همگان اماده سازد.
در همان زمان در حالی که خمینی وپاسداران وآخوندهای مرتجع خلق دلیر کرد را زیرسرکوبی وشکنجه واعدام وجنگ داشت وخمینی هم فتوا داده بود که کردها واز جمله حزب دمکرات ایران را یاغی وباغی وتاغی مهدورالدم اعلام کرد .این مجاهدین وشخص مسعود رجوی بود که بی اعتنا به عواقب آن ودودودم هائی که خمینی براه انداخته بود در یک مصاحبه تاریخی که نشریه مجاهد آن زمان ،درج شد از حزب دمکرات کردستان حمایت وکشتار وسرکوبی خلق کرد را که خمینی در دستور داشت را محکوم کرد.
لابد همه مان از یاد نبردیم در حالی که لاجوردی دادستانی وپاسداران درب به درب دنبال دستگیری وبه ندامت کشاندن یا کشتن بنی صدر بودند ، سازمان مجاهدین وشخص مسعود رجوی محل استقرار خود را در اختیار بنی صدر قرار داد وبه اشرف شهیدان ومجاهد خلق عباس داوری حکم کرد که:
"پاسداران نباید به آقای بنی صدر دست یابند مگر اینکه از روی جنازه های شما ومجاهدین عبور کنند."
والبته آقای مسعود رجوی شخصا با تمام ریسک هائی که همه میدانیم بنی صدر را با امکان پروازی که خلبان سرهنگ معزی وهمافران دیگر فراهم کرده بود وهمگی نوعی بهترین کادرها وامکانات سازمانی بودند از ایران خارج وبه سلامت به محل امن وفرانسه رساندند.
در شورای ملی مقاومت هم بهمین صورت ظرف شورا بعنوان تنها آلترناتیو یک پارچه وماندگار البته به زحمت وتلاش مجاهدین وکمک تا حد ممکن حفظ شد وبا سخت وسخت تر شدن مبارزه تعداد محدودی به پی زندگی خود رفته وتعداد انگشت شماری هم خود را به ثمن بسیار قلیل به ملاهای خونریز پیش فروش کردند تا خلق را تنها گذاشته وبه ارث ومیراثی دست یابند.
گفتیم که از افتخارات مجاهدین بود وهست وخواهد بود که تا زمانی که یک مجاهد بر این کره خاکی هست ونفس میکشد این مرام ایرانی ملی انسانی وانقلابی را ادامه داده وتبلیغ نمایند.
از آنجا که مجاهدین این کارها را بی نام ونشان وبی چشم داشت وبدون در نظر گرفتن گذشته یا پرونده اشخاص ویا احزاب وجریانات سیاسی انجام داده اند ومیدهند هیچ گاه بازنده سرافکنده وپشیمان نبوده ونخواهند بود، زیرا مجاهدین سایسته ولایق همین بزرگواری وانجام وظیفه به بهترین وجه میباشد والا چه تفاوتی با بقیه که ...دارد.
فرق آلترناتیو ،عنصر انقلابی ومسئول هم یعنی همین از خود نچیدن واز خلق خود چیدن واین مرام همیشه مجاهدین از بدو تاسیس تا بکنون بوده وباز هم خواهد بود .
یک مثال دیگر
زمانی که خمینی دست به سرکوب واعدام وقتل عام زد واین روزها همه سران ریزودرشت نظام اعتراف مینمایند  که دهه 60 چی گذشت وآنها چه جنایاتی کردند ، مجاهدین علیرغم ضربات پی در پی نطامی در تهران ودر کردستان دوباره از خاکستر خویش برخاستند وبفرمان سردار کبیر خلق وفرمانده انقلاب نوین ایران مسعود رجوی ارتش آزادیبخش را در خاک عراق تاسیس نمود.
بعد از 30 سال هنوز زهر تبلیغات خمینی ،وزارت اطلاعات وآخوندهای خمینی صفت ولابی ها ومزدوران داخلی وخارجی اش حس میشود که نفس حضور در عراق چه بهای سیاسی  ایدئولوژیکی را میطلبید که دیگران یا هم نوای خمینی شدند ویا سکوت کرده در نظام استحاله شدند ویا همراه خمینی بر این تبلیغات زهر آگین دمیدند.
اما مجاهدین وشخص مسعود رجوی برای آزادی خلقش همه این زهر ها واین انگ ها وتهمت ها ومارکهای زهر آلود را آگاهانه بجان خرید وارتش مجاهدین، ارتش آزادیبش ملی را تاسیس نمود وبار دیگر ظرف جانانه ای را برای همه ایرانیان ونه تنها مجاهدین برای نبرد آزادیبخش ایجاد نمود .
حرف البته این بود که همه اعضا مجاهدین عضو ارتش آزادیبخش هستند وباید باشند ،اما هر عضو ارتش آزادیبخش الزاما عضو مجاهدین نیستند ومیتوانند نباشند.
خلاصه کلام  ونتیجه
مجاهدین با تمام وجود وبهر قیمت وپرداخت وپذیرش تمامی مسئولیتها وخطر ها واتهامات انتخاب کردند که یک طرفه وبی چشم داشت برای رهائی خلق قهرمان که در زیر ستم ودیکتاتوری ملاها بسر میبرند ، با فدای جان ومال وخانواده وهمسر وبچه وهمه چیز مبارزه کنند ودیگران را در این مسیر ، سرنگونی ملاها دعوت وکمک نمایند واز این بابت از خدا وخلقش بابت کاستی ها وکمبود ها وکم کاریها طلب بخشش دارند اما تا همینجا پشیمان نیستند که سرفراز ومفتخر هم هستند . دشمن بسیار شقی ومبارزه البته سخت است بریدگی وخیانت در همه تاریخ بوده وافراد بدین ترتیب امتحانات خود را میدهند خوشا بحال انان که وفادار به خلق وآرمانهایشان باقی میمانند وبدا به حال آنان که مسیر بریدگی وخیانت وخودفروشی به دشمن روی میاورند.
البته ارزش هر کس در مبارزه به میزانی است که بها میپردازد نه بیشتر. 
با متنی که در اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران آمده ونکات بسیار ارزشمند وروشنگری را در رابطه با آخوند خود فروخته آمده که ما را از توضیحات بیشتر معاف وبی نیاز مینماید.
 

آخوند خودفروخته لبناني پرده ها را كنار ميزند و مزدوري براي اطلاعات و نيروي قدس را علني ميكند - كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراآخوند حسيني كه قبلاً حدود يك دهه در قم بسر برده و عضو حزب الشيطان بوده است پس از خروج از ايران و موضعگيري در برابر حزب الشيطان، در همبستگي با سازمان مجاهدين خلق ايران متعهد به «مقابله با تروريسم و استبداد ديني كه در رژيم ولايت فقيه ايران تجسم يافته » گرديد و تصريح كرد « هرگونه نزديكي يا هر رابطهاي با اين رژيم و مزدورانش را خيانت بزرگ» بشمار مي آورد (سند به تاريخ ۲۸ اوت ۲۰۰۷ ضميمه است).

 اين «خط سرخ» خيانت، در سالهاي بعد بارها با خط و امضاي آخوند مزبور از جمله در ۲۹ سپتامبر۲۰۰۸ و ۲۳ اكتبر۲۰۱۴ و ۲ ژوئن ۲۰۱۵ مورد تأكيد و تصديق مجدد قرار گرفته است. 

در اين سالها مجاهدين اشرف و ليبرتي عليرغم محاصره ضد انساني و شرايط سختي كه در آن قرار داشتند، به درخواست مصرانه آخوند مزبور كه خواهان «كمك مالي و مساعدت براي حوزه بني هاشم در لبنان» و كمك به شيعيان ضد رژيم ايران و حزب الشيطان بود مستمرا به او كمك كرده اند (رسيدها موجود و قابل انتشار است). همچنين در زماني كه وي در لبنان دستگير شد و به زندان افتاد مجاهدين همه هزينه هاي حقوقي و وكيل و خانواده او را پرداخت كرده و به حمايت همه‌ جانبه از او برخاستند. سرانجام آخوند حسيني در سال ۲۰۱۴ از زندان آزاد شد اما كماكان تا مارس ۲۰۱۷ بر دريافت كمك مالي از مجاهدين به نحوي كلافه كننده اصرار و پافشاري ميكرد (ايميلهاي يوميه موجود و قابل انتشار است).

نهايتاً آخوند فروماية مدعي شيعه در لبنان، عهد و پيمان خود براي ايستادن در برابر تروريسم و استبداد ديني ولايت فقيه را صريحاً در يك ايميل به تاريخ ۱۳ مارس ۲۰۱۷ زير پا گذاشت و منتفي اعلام كرد. وي همزمان به شانتاژ روزانه براي اخاذي از مجاهدين روي آورد؛ اما مجاهدين اعتنايي ننموده و با او قطع رابطه كردند.

متعاقباً آخوند فرومايه در ايميل هاي متعدد و در توييت خود مجاهدين را به نحوي مضحك و ابلهانه به «غصب و سرقت» حقوق (!) خود متهم كرد و در يك باج خواهي رقت انگيز «وزارتي» تهديد كرد فقط در صورتي دست از سر مجاهدين بر خواهد داشت كه طي يك هفته ۳۰ هزار دلار به او بپردازند (اسناد موجود و قابل انتشار است).

آخوند خودفروخته كه با ماموران وزارت اطلاعات و نيروي قدس در بيروت و دوحه و پاريس در ارتباط است در اين اثنا بارها به قطر سفر كرده و در جلساتي كه توسط سرويسهاي مربوطه راه اندازي و تامين مالي شده، به سخنراني پرداخته است. وي سال گذشته به مدت دو هفته به همراه خانواده اش در يكي از هتلهاي پاريس ميهمان سرويس مربوطه بود.  

نكته بسيار قابل توجه ديگر در خصوص بازي دوبله و كثيف اطلاعات آخوندها با موضوع اهواز اينكه آخوند خودفروخته در روز ۲۹ خرداد در آستانه گردهمايي بزرگ مقاومت در توئيتر خود به دستور وزارت اطلاعات با سخافت ادعا كرد«ما از مريم رجوي فارسي خواستيم دولت عربي الاهواز و جزاير امارات را به رسميت بشناسد، او رد كرد». اين در حالي است كه آخوند كذاب هرگز و هيچگاه جرأت بيان چنين چيزي را كه فقط به سود رژيم آخوندها و حربه اي عليه مقاومت ايران و عليه هموطنان عرب ماست نداشته است.  اطلاعيه خود او در اين باره به تاريخ ۲۴ ژانويه ۲۰۱۶ كاملاً گوياست. مجاهدين در آن زمان نيز موضعگيري واضح، صريح و عاري از هرگونه ابهام در اين خصوص را شرط ادامه رابطه و كمك مالي به او قرار دادند. او در اين متن بر «ضرورت همياري و همكاري اهوازيها با تمامي مردم ايران و بويژه با شوراي ملي مقاومت ايران» و «اهميت عدم وجود هر گونه گرايش جدايي طلبانه در رابطه با برادرانمان و اهل اهوازمان» تاكيد مي كند و از آنها مي خواهد «بهترين روابط هماهنگي را با برادرانشان در شوراي ملي مقاومت ايران براي محقق نمودن هدف يگانه شان در آزاد سازي ايران از دار ودسته ستمگر حاكم، داشته باشند» چرا كه «اطلاعات رژيم ولايت فقيه، بر اساس اصل ” تفرقه بيانداز حكومت كن“ براي ايجاد چند دستگي بين آحاد مردم يكپارچه ايران، عمل مي كند...» (سند ضميمه است).
شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۱۸ تير ۱۹۶ (۹ ژوئيه ۲۰۱۷)
   

No comments:

Post a Comment