Friday, March 30, 2018

به پیشواز 13 بدر این سنت دیر پای ایران بشتابیم
به پیشواز 13 بدر این سنت دیر پای ایران بشتابیم 

سیزده بدر، روز آرزوهای خوب وبهتری آرزو برای ایرانیان :

به ‌آب افكندن سبزه در صحرا و گره‌زدن سبزه‌ها روز13 نوروز ،از  آرزوهای خوب و روز بهترین آرزو یعنی برطرف شدن نحوست از میهن و فرارسیدن بهار ایران است.
وقتی مردم دوازده روز اول بهار و نوروز را با جشن و شادمانی گرامی میدارند، در سیزدهمین روز، به‌باغ و صحرا می‌روند و سبزه ها و سبزینگی ها را به آب میسپرند و در واقع ارمغان رویش و سبزینگی و طراوت و سرسبزی را به آب میدهند تا آن را به همه جا ببرد و چه ارمغانی بهتر از گندم و آب و سرحالی و سرزندگی که عمومی شود.
تاریخچه سیزده‌به‌در به باستان بر میگردد به نیاکان ما  به عصر آتشكده‌ها و مهرپرستی و به‌همین‌خاطر نیز مراسم این‌روز را در محلهای تاریخی برگزار میكردند.


سیزده‌به‌در سنت زیبای ایرانیان باستان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی اَپوش می‌باشد. روز سیزدهم از ماه فروردین، تیر یا تشتر نام دارد. ایزد تیر یا تشتر ایزد باران است و در باور پیشینیان پیش از آشو زرتشت برای این که ایزد باران در سال جدید پیروز شود و دیو خشکسالی نابود گردد باید مردمان در نیایش روز تیر ایزد از این ایزد یاد کنند و از او در خواست باریدن باران نمایند.
پس مردم به دشت و صحرا و کنار جویبارها میر‌فتند و به شادی و پایکوبی می‌پرداختند و آرزوی بارش باران را از خداوند می‌نمودند.
‌سیزده به در را بادخوران یا بادگیران هم می گفتند یعنی حتما بیرون به دشت و صحرا بروی و در آغوش طبیعت روزی را سپری کنی.‌ رسم تاب‌بازی و تاب‌خوردن در آغوش طبیعت در این‌روز را هم از نشانه‌های آن دانسته‌اند.
‌دسته‌یی از تاریخ‌نگاران، جشن سیزدهمین روز نوروز را در باورهای دینی ایرانیان قدیم جستجو می‌كنند. به‌گمان آنها، قبل از سلسله ساسانی، مردم به‌عنوان یك رسم دینی در این‌روز به‌صحرا می‌رفتند و سبزه‌ها را به‌آب می‌سپردند.‌ آنها معتقد بودند كه ارواح پاك، از چند روز پیش از شروع سال جدید، از آسمان به‌زمین فرود می‌آمدند و از طریق شعله‌های آتش وارد خانه‌های مردم می‌شدند و با خودشان خیر و بركت می‌آوردند.‌ پیشینیان ما، مقدم آنها را گرامی می‌داشتند و سفره‌های خود را برای پذیرایی از این مهمان نادیدنی، اما عزیز، رنگین می‌كردند.‌ روز سیزده فروردین كه موعد بازگشت ارواح پاك به‌جایگاه ابدیشان بود، مردم برای بدرقه، روانه دشت و صحرا می‌شدند و آنها را برای صعود به‌ آسمانها مشایعت می‌كردند.‌
یكی از قدیمی‌ترین سنتهای آن، ‌گره‌زدن سبزه برای گشوده‌شدن آرزوها در طول سال است. در همین‌روز، سبزه‌هایی كه از اسفندماه برای ایام عید سبز شده و زینت‌بخش سفره‌های هفت‌سین و تاقچه‌ها و رفها بوده، ‌به‌جویبارها سپرده می‌شود.

واقعیت این است که هیچ‌روزی از فصلها و ماههای زیبای پارسی نحس نیست.‌ اما اگر مردم بافرهنگ و میهن‌پرست ایران، جشن سیزده‌به‌در را سمبلی برای زدودن نحوستها از فكر و زندگی خود برگزیده‌اند، پس بسیار مبارك و گرامی است. هر‌سبزه‌یی كه به‌جویی افكنده می‌شود، روانه كردن قاصدی برای دعوت بهار و خرمی و سرسبزی و آبادانی به‌این مرز گهربار می‌باشد.خدای بزرگ ایران، ایزد یکتا خشکسالی و فقر و بدبختی را از طالع مردم ایران بیرون کند و نعمت و مهربانی و شادمانی را مهمان مردم سازد!وهرچه زودتر سایه و سرچشمه نحسی ورذالت وجرثومه پلشتی وماتم و شیادی که همانا آخوندهای دیوسیرت وپلید هستند را نابود ودست کثیف وخون آلود آنان را  سر ملت با غرور وپرآوازه وبا فرهنگ ایران کوتاه وقطع نماید آمین آمین سیزده شما مبارک وهمه ایامتان شاد ومسرور باد 

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment