Thursday, March 29, 2018

حال گلرخ ایرانی ،بعد از 56 روز اعتصاب غذا وخیم وبحرانی است فریاد اوباشیم
حال گلرخ ایرانی ،بعد از 56 روز اعتصاب غذا وخیم وبحرانی است فریاد اوباشیم


زندانی سیاسی گلرخ ایرایی روز پنجشنبه   پنجاه و ششمین  روز اعتصاب خود را در زندان قرچک ورامین پشت سر گذاشت.این زندانی سیاسی  در اعتراض به انتقال خود و آتنا دائمی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین  از ۱۴بهمن ماه ۹۶دست به اعتصاب غذا زده  است. وی از ابتدای اعتصاب تاکنون چند بار دچار بیهوشی شده و به وی سرم وصل کردهاند. اما این زندانی سیاسی با اصرار بر ادامه اعتصاب غذا؛ خواهان بازگشت خود و آتنا دائمی به زندان اوین است.گفتنی است که گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی در تاریخ ۴بهمن ماه با ضرب‌وشتم وحشیانه از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، آرش صادقی همسر گلرخ نیز در زندان بسر میبرد

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment