Tuesday, March 27, 2018

سلام برای روزی زیباتر از قبل وشروع دنیایی با همه شگفتی ها
سلام برای روزی زیباتر از قبل وشروع دنیایی با همه شگفتی ها  


با نسیم صبحگاهی وبا رایحه گلها ی بهاری در  طبیعتی سرسبزوهزاران خاطراتی که  روز شما ر اپرمیکند روز را شروع کنیم ، همیشه به خوبی ها فکر کنید وهرچیز ر اخوب ببینید اصلا رک بگویم بد اصالت ندارد وانسانها همه خوبند وآنکه خوب نیست انسان نیست!!!،پس روز را با زیبایی وشگفتی های آفرینش شروع کنید به یقین دستتان  پرخواهد شد. لااقل روح وضمیرت روشن وشفاف میماند ،بقیه اش کمی است .کسی که دغدغه کاذب ندارد وراحت است ویکرنگ وبعبارتی بیرنگ است بدان که در ر وح وضمیر انسانها خیلی هم پررنگ است وبه زبانی ساده درقلبها جا میگیرد پس باهم به شکار زیبایی ها برویم به کمین لحظه ها بنشینیم وخوبی ها را شکار کنیم وهرآنجه بدی است از خاطره ها بزداییم اینطور درپایان روز قلک خوبی ها واقعا پر خواهد بود وتودرآرامشی قرار خواهی گرفت که همه مشکلات وبغرنج ها وتضادها ومشکلات از ذهن وضمیرت پاک میشوند وتو احساس سبکبالی خواهی کرد وانسان با این صفات خیلی داراست وثروتمندان دنیا نسبت به کسانیکه دارای این اوصاف هستند  در کفه سنجش فقیرترند ، پس سنجش وشاخص  فقر وثروت به نگرش آدم برمیگردد وبه یقین ثروتمند کسی نیست که اموال وپول وامکانات زیاد دارد این را امتحان کنید بعد دوباره باهم جدال خواهیم کرد قلب تان شاد روح تان آرام وآینده تان شکوفا باد
ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment