Saturday, April 28, 2018

القدس العربی: ایران ۱۹ پایگاه لجستیکی نظامی در سوریه ایجاد کرده است
القدس العربی: ایران ۱۹ پایگاه لجستیکی نظامی در سوریه ایجاد کرده استشفقنا- روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن روز شنبه به نقل از آنچه منابع نظامی معارض سوری خوانده، مدعی شد که ایران ۱۹ پایگاه لجستیکی نظامی در ۱۹ نقطه سوریه ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این روزنامه همچنین به نقل از فردی به نام «فاتح حسون» که از وی به یکی از مسئولان معارض سوری یاد کرده، مدعی شد که پرونده ویژه استقرار پایگاههای ایرانی در سوریه را به کمیته تحقیقات بین المللی و در ژنو به جناح های بین المللی ذیربط تحویل داده است.
روزنامه مذکور در ادامه ادعا کرده است که تحقیقات ویژه تمرکر و استقرار نیروهای ایرانی در سوریه توسط جنبش آزادسازی وطن وابسته به ارتش آزاد سوریه، گروهی از کارشناسان نظامی و افسران سوری جدا شده ای که در دانشگاههای نظامی ایران درس خوانده اند و همچنین مجاهدین خلق ارائه صورت گرفته است.
تهران  #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment