Saturday, April 21, 2018

تجمعهای اعتراضی در شاهرود، بندر ماهشهر و پیرانشهر+فیلمتجمعهای اعتراضی در شاهرود، بندر ماهشهر و پیرانشهر+فیلم

تجمعهای اعتراضی در شاهرود، بندر ماهشهر و پیرانشهر
روز شنبه اول اردیبهشت 97 شهرهای شاهرود، بندر ماهشهر و پیرانشهر شاهد اعتراض و اعتصاب بود.
در شاهرود دانشجویان دانشگاه صنعتی  این شهر در اعتراض به بی‌کفایتی کارگزاران رژیم تجمع کردند و سینی‌های غذای خود را روی زمین چیدند.
در بندر ماهشهر رانندگان کامیون در اعتراض به پایین بودن کرایه، کم کردن تناژ کامیونها و هزینه‌های کمرشکن دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
در پیرانشهر نیز کارگران پروژه‌  سدسازی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده اعتصاب کردند. کارگران سد “کانی سیو”   به‌رغم تهدیدها روز شنبه پنجمین روز اعتصاب خود را سپری کردند.

#تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment