Sunday, April 8, 2018

تظاهرات مردم و کشاورزان اصفهان با شعار کشاورز می‌میرد صدقه نمی‌پذیرد
تظاهرات مردم و کشاورزان اصفهان با شعار کشاورز می‌میرد صدقه نمی‌پذیرد


روز شنبه ۱۸فروردین جمعیت انبوهی از مردم و کشاورزان اصفهان در ادامه اعتراضات خود در پل خواجو دست به تجمع زدند. معترضان سپس در مقابل سازمان آب منطقه‌یی اصفهان گرد آمده و با شعارهایی مانند آب زاینده رود حق مسلم ماست؛ ناله این کشاورز ناله زنده رود است؛ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز؛ کشاورز می‌میرد صدقه نمی‌پذیرد؛ ورزنه ورزنه حمایتت می‌کنیم؛ دست به اعتراض زدند.
نیروهای سرکوبگر با حمله به معترضان که شمار زیادی از افراد سالخورده در میان آنها به چشم می‌خورد، آنها را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. نیروی انتظامی با بلندگو کشاورزان به جان آمده را تهدید می‌کرد که با تمسخر و شعارهای دروغگو دروغگو؛ نیروی انتظامی خجالت، خجالت کشاورزان مواجه شد.
روز پیش از آن نیز کشاورزان ورزنه در پنجاهمین روز اعتراضات خود؛ با به صف کردن تراکتورهایشان در ورودی شهر به خودداری رژیم از حق‌آبه آنان و به نابودی کشاندن کشاورزی این منطقه، که تنها راه تأمین زندگی آنها است؛ دست به اعتراض زدند.
کشاورزان تهیدست شهرهای شرق استان اصفهان طی ۵۱روز به اقدامهای اعتراضی مختلفی اعم از تجمع اعتراضی در ورزنه و به صف کردن تراکتورهایشان؛ تجمع در مقابل فرمانداری رژیم در اصفهان؛ تجمع و تظاهرات در پل خواجو و تظاهرات در خیابانهای مختلف شهر و درگیری با مزدوران رژیم و....دست زدند. در آخرین جمعه سال ۱۳۹۶معترضان به نمایش جمعه رفتند و با پشت کردن به آخوند جنایتکاری که صحنه گردان نمایش بود شعار می‌دادند: پشت به دشمن، رو به میهن. در جریان این اعتراضات شماری از معترضان بازداشت شدند که آزادی آنها از جمله خواستهای معترضان است.
مقاومت ایران با درود به کشاورزان شریف شهرهای شرق اصفهان، عموم مردم آزاده به‌ویژه جوانان دلیر این استان را به همبستگی با این اعتراضات و حمایت از خواستهای عادلانه کشاورزان فرامی‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸فروردین ۱۳۹۷(۷آوریل ۲۰۱۸)

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment