Friday, May 11, 2018

سلامی گرم ودرودی همراه با طوفانی از محبت تقدیم شما باد

سلامی از دهلیزهای قلبم با طوفانی از محبت واقیانوسی از درودهای بیکران تقدیم شما

صبحتان زیباوسپید، سلامی سرشارازآرامش همراه محبتی چونان   کهکشان ستاره ها ی  پرنور، با  غلیانی از  واژه ها ی رهایی وامید  ، در زمزمه آواز  آیینه داران دلها  ورویشی از  ترانه های  گندم کاران در بستری  از خنده کودکان  وآرزوهایی بلند وشیرین در  تبلوری  از اراده های انسانی ودنیایی زیبا وشگفت انگیز از یکرنگی وصمیمیت تقدیم شما باددوش قاصد سر حق بر من گشود
 
گفت در خود بین که حق در قلب توست
 
قلبها چون مخزن عشق ووفاست
قلب آیینه  عشق است حق دراوست

روزگارتان زلال
امید  ایام تان  گلباران
 زندگیتان بدون حسرت
وشادی  عاقبتتان بخیر
محبت خدا دردلتان لبریز  
صبحی پر از خیروشادی
قلب وروح ات مانند دریا آبی وزیبا
آرزوهایتان  مانند کوهها بلند
شادی هایتان  مانند جنگل ها سبز
دعای ما توشه راهتان

قربان همگی :ع .ز  رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment