Saturday, May 26, 2018

تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان وتجمع رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ)

تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان وتجمع رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ)


تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان علیه تبعیض و توهین‌های قومی نژادی وتجمع رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) درتهران
روز شنبه ۵ خرداد ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زاهدان علیه تبعیض و توهین‌های قومی- نژادی تظاهرات کردند.
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زاهدان دراعتراض به توهین یکی از اساتید دانشگاه به مردم بلوچستان کلاسها را تعطیل کرده وتظاهرات کردند. بدنبال تظاهرات دانشجویان نیروهای سرکوبگر ضدشورش برای سرکوب این دانشجویان وارد دانشگاه شدند.

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
روزشنبه ۵ خرداد ۹۷ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) در اعتراض به پایین بودن کرایه و وضعیت نابسامان این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
قابل توجه اینکه تاکسیرانان غیراینترنتی نیز درتجمعات مختلف مطرح کردند اززمانی که تاکسی های ا ینترنی وارد بازار کارشده ازمسافرین شان کم شده است


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment