Monday, May 7, 2018

سلامی با شعله های قلبم ودرودی از سیلان احساسم همراه با تلالوخورشید در روزی مبارک وفرخنده

سلامی با شعله های قلبم ودرودی از سیلان احساسم همراه با  تلالوخورشید در روزی مبارک وفرخنده


در پگاه روشن وشیرین
روز چون گل می شکوفد برفراز کوه
میتراود در شکوف عطر گلها ونسیم صبح
نوش بادا این سلام من
که بر می خیزد از دهلیزهای قلب
چون  رنگین کمان از نوروزیبایی
برگ سبزی تحفه درویش
که میتابد به چهر زرنگار تو
مبارک باد ایام ات !!!بدون عشق جهان تاریکخانه ایست ،جویبار عاشقی باشیم  تا شقایق ها در نسیم ما  شگفته وآهوها برای نوشیدن آب به دیدارمان بشتابند، با عشق به آزادی ورهایی خلق مان  با کاروان عاشقان آزادی همراه شویم تا  در نوشین لحظه ها و فراسوی باورها بسوی میعادگاه ومعبد عشق حرکت کنیم ، یقین پرواز بلورین آزادی تماشایی وقصه هایش شنیدنی است، باغ آرزوهای ما  از تلالو خورشید سرزمینمان با رایحه گلها در هم می آمیزد  واز فراز کوهها میگذرد تا در نوشین لحظه ها  بارویش جوانه ها سبز وشگفته  شود، با محبت صخر ه های یاس وناامیدی را به مرحمی برای زخمها تبدیل کنیم زیرا ، محبت دریای نا آرام وطغیانگریست که در تلاطم امواج اش کوههای  سردودلتنگی وقلبهای صخره ای تاب ایستادگی در برابرش را ندارند، راز مرگ را باید دردل زندگی جستجو کرد زندگی ومرگ مانند رود ودریا ست که هردو روانند وبا خود آواز پرندگان وترانه های گندمکاران ونجوای  دختران آبادی وخاطره رزمندگان آزادی را به کوهها ودشتها وکوی وبرزن میرسانند ودر یک هارمونی هماهنگ  با نورستاره ها وتلالو خورشید وریزش آبشارها وسرسبزی جنگل ها درهما وازی  هماهنگ با کل هستی بسوی میعادگاه ووعدگاه موعود درحرکت اند.  


ایام شما فرخنده وشکوفان
قلبتان درآرامش
افکارتان بلند
اندیشه تان سرسبز
آرزوهایتان پر فراز
خدا همیشه پشت وپناهتان
دست علی همرایتان
دعای من بدرقه راهتان
پیروز وسربلند باشید
 ع .ز : رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران  
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد #

No comments:

Post a Comment