۱۳۹۷ مرداد ۶, شنبه

جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت آخر

جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت آخر لطفا به این عکسها وبه لینکهای برنامه پرونده در سایت ایران افشاگر مراجعه کنید
https://bit.ly/2vZ3J6x
هابیلیان مدافع جلادان دهه شصت – قسمت اول
https://bit.ly/2vrFSzt
هابیلیان  بنیاد دجالبازی بنیاد نیرنگ مدافع جلادان دهه شصت – قسمت دومhttps://bit.ly/2xzWrHb
جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت سوم ازاین بنیاد شکنجه گر را ملاحظه کنید
https://bit.ly/2DU1dBW
جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ –هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰ – قسمت چهارم و آخر

هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰ – قسمت چهارم و آخر جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷

  هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰ – قسمت چهارم و آخرجنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ 

دسته: پرونده - افشاگر توطئه ها 

کلیک کنید وکلیپ را ببینیدجنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ –هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰ – قسمت چهارم و آخر

 قسمتهای دیگر این مجموعه را در لینک های زیر ببینید


جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت سوم


لطفا به این عکسها وبه لینکهای برنامه پرونده در سایت ایران افشاگر مراجعه کنید


https://bit.ly/2vZ3J6x

هابیلیان مدافع جلادان دهه شصت – قسمت اول


https://bit.ly/2vrFSzt

هابیلیان  بنیاد دجالبازی بنیاد نیرنگ مدافع جلادان دهه شصت – قسمت دوم
https://bit.ly/2xzWrHb

جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت سوم ازاین بنیاد شکنجه گر را ملاحظه کنیدhttps://bit.ly/2DU1dBW

جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ –هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰ – قسمت چهارم و آخر

 

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @BAHAREAZADY   دنبال کنید 

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر