Tuesday, July 31, 2018

جنگ يا مذاكره و شرايط پيشرو !!؟

جنگ يا مذاكره و شرايط پيشرو !!؟ :ناصر دريادلتحولات و تداوم قيام در داخل گسترده و سرعت گرفته است . تخاصمات منطقه اي و جهاني با رژيم افزايش يافته است .طبيعتأ فعل وانفعالات اين روابط جهاني را درگير خودش كرده است و به ويژه مردم ايران را تحت تاثير خود قرار داده است .
پيامهاي بيرون إمده از سوي امريكا و رژيم ،ذهن ها را به سمت جنگ يا مذاكره كشانده است ، از طرف امريكايي ها ،گاهأ سيكنالهاي متفاوت بيرون مي آيد ،أخرينش مربوط به جيمز متيس وزير دفاع امريكا بود : نه به دنبال تغيير رژيم و نه فرو پاشي از درون ايران هستيم .
اما آنچه دلخواه رژيم است بي شك جنگ و ايجاد بحران است . فرستادن سليماني به صحنه، كه : (طرف همه شما منم ! ) رويكرد رژيم را به حوادث به خوبي روشن كرد . ظاهر و كليت پيام سليماني ظاهرأ سمت و سوي ضد امريكايي داشت و امريكا را هدف قرار داده بود ،اما روح و جوهر پيام به سمت دشمن واقعي رژيم ، همانا سازمان مجاهدين خلق و بلاخص خانم رجوي را نشانه رفته بود . براي رژيم در تماميتش واضح و روشن است كه اگر امكان مذاكره با امريكا در چشم انداز باشد ،اما امكان مذاكره و مصالح با تنها آلترناتيوش به هيچ وجه در چشم اندازش نيست ، خشم و غيض سليماني باتوهين به خانم رجوي ،اوج استيصال و درماندگي رژيم را نشان داد : ( خانم مریم رجوی را به «زن ولگرد»ی در راستای رساندن ترامپ به اهدافش، تشبیه می کند «ایسنا: جمله اي كه وحشت و هراس رژيم از توانايي ها يك رهبر سياسي براي هدايت امريكا براي رسيدن به اهدافش در آن نهفته است اما با توهين كردن به رهبر بي بديل مقاومت ،هيچ آبي سوزش رژيم را خنك نخواهد كرد . دنباله روي امريكا ازمجاهدين پيام اي است كه اين روزها به انحاي مختلف در تمامي سخن راني ها و نمايشات رژيم و از دهان و قلم بسياري از مسئولين نظام بيرون مي آيد .
اين قدرت مجاهدين به گونه ديگر در روزنامه رسالت رژيم نيز باز تاب يافته است :
🔸روزنامه رسالت رژیم امروز ۶مرداد۹۷، در مطلبی نوشت: «مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا صدایی جز صدای مجاهدین نمی‌شنود».
🔸رسالت در همین رابطه ادامه داد: «اين روزها رئيس جمهور آمريکا و وزيرخارجه اين کشور اختيار زبان و قلم خود را به مجاهدین داده‌اند!»
🔻بهرحال سوال اینجاست که دشمن اصلی برانداز نظام، چه قدرت و نفوذ سیاسی‌ای دارد که رئیس جمهور و وزیر خارجه ابرقدرت جهان،‌ در رابطه با ایران تنها صدای آنرا شنیده و قلمشان بر اساس گفته‌های مجاهدین بر روی کاغذ می‌دود؟!
پيام سليماني در اصل در همين نكته نهفته است ،انجام هرگونه مذاكره اي منوط به عدم گوش دادن امريكا به فرمان هاي مجاهدين است .
و ظاهرأ متيس با توجه به پيام بالا كه خواستار تغيير از بيرون و يا درون رژيم نيست خبر خوشي را به رژيم داده است .
در هفته اي كه سالگرد عمليات كبير فروغ جاودان بود ،رژيم علاوه بر نمايشهاي هرساله اش كه حاكي از وحشتش از اين عمليات بود به گونه ديگر و كاملا بي سابقه در ماندگي و استيصالش را نيز با شكايت از مجاهدين به سازمان ملل به نمايش گذاشت . رژيم بسيار تلاش داشت شكايت از مقاومت به سازمان ملل را زير پوش شكايت از امريكا پيش ببرد ، كه بايد منتظر نتايج اين شكايت بود .نتايج بدست آمده دست آورد زيادي براي مقاومت خواهد داشت .
اما فكر ميكنيد واكنش اعضاي سازمان ملل و جامعه جهاني چه خواهد بود؟؟؟
(
از اين رو اگر كسي فكر ميكند يا مي خواهد چنين إلقاء كند كه امريكا به واقع در صدد سرنگون كردن رژيم و پرداختن قيمت است يا اشتباه ميكند يا عمد دارد براي بهره برداري سياسي خودش چنين قلمداد كند . ادعاهاي ميان تهي ألترناتيو سازان راه دور را در اين خصوص نبايد جدي گرفت گفته ايم و تكرار مي كنيم كه تغيبر و سرنگوني رژيم وظيفه و كارما و بر عهده مردم ما و پيشاهنك انقلابي خلق ماست با كانونها و شهر هاي شورشي و موُسسان چهارم ارتش أزادي )
پس با اتكاء به گفته فرمانده وإلا مقام نبرد رهايي بخش ايران مسعود رجوي بگذاريد با تاكيد بگويم ،جنگي در كار نخواهد بود ، رژيم در تماميتش در حال فرو پاشي است .
،پتك درون بر سندان رژيم بسا بسا كاري تر و زودتر از پتك بيرون بر او فرو خواهد أمد . فرستادن سرايدار سپاه قدس رژيم جنگ افروز خميني ، به صحنه و واكنش مردم ،در فضاي مجازي ،پيام بسيار رسايي به رژيم داد ،كه ديگر از طريق ايجاد بحران ،امكان آوردن مردم به صحنه را ندارند ، هرچند رژيم تداومش را در بحران و جنگ مي بيند ، تن دادن به مذاكره با امريكا بيشتر از جنگ در دسترس رژيم است ،
اما تن دادن به مذاكره ،يعني دست شستن از جنك افروزي هاي استراتژيك منطقه ايي ،و خروج از تمام كشورهاي منطقه، و نابودي قدرت موشكي !
شايد در مرحله اول اين طور به نظر برسد كه از طريق اين مذاكره ، تحريمها برداشته شده و هزينه هايي كه صرف جنگهاي منطقه  و كمك به حزب الله و حماس و ديگران ميشد، قطع و روابط اقتصادي برقرار و نهايتا شرايط بهبود خواهد يافت ،
اما
اگر حتي يكي از شروط مذاكره حقوق بشر هم نباشد ،كه به زعم من اگر اين اتفاق ( مذاكره ) بيافتد ،نخواهد بود ،
رژيم بيرون إمده بسا بسا متزلزل تر قبل خواهد بود ،
أنچه در قيام دي ماه سال گذشته بسيار بارز و مشخص بود و كماكان در تمام صحنه هاي قيام چشمگير است ،چرخش شعارهاي اقتصادي به شعارهاي خلص سياسي و تيز بود .
اگر فضاي باز سياسي به شاه براي ماندگاريش كمك كرد مذاكره با امريكا و ،دست شستن شيخ از عمليات تروريستي هم به شيخ كمك خواهد كرد .
ناصر دريادل
۲۸/۰۷/۲۰۱۸

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @BAHAREAZADY   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment