Thursday, July 26, 2018

تروریسم وبنیادگرایی ایران، مصاحبه الحره آمریکا با دکتر حمید کارشناس در امور بنیاد گرایی

تروریسم وبنیادگرایی ایران، مصاحبه الحره با دکتر حمید کارشناس در امور بنیاد گرایی


تلوزیون الحره ۴/۵/۹۷ : « مجری : تروریسم .. آیا پایانی متصوراست؟ .. یک بسیج توسط آمریکا با هدف ایجاد فشار برایران برای متوقف کردن برنامه هسته ای آن وحمایتش از گروههای مسلح و فعالیتهایی که برای تامین مالی شبکه های وابسته به ایران در کشورهای آمریکای لاتین وحمایت از تروریسم در آفریقا صورت میگیرد. ریشه های تروریسم که توسط ایران تغذیه میشود بصورت بسیار گسترده در محورهای مختلف پیش رفته ونه تنها درکشورهای عربی بلکه حتی در آفریقا هم ریشه کرده است . اقداماتی که توسط آمریکا برای متوقف کردن این روند تدارک دیده شده چیست ودر این چارچوب چگونه با جامعه جهانی ترسیم میشود؟در اینرابطه با آقای دکتر توفیق نویسنده وکارشناس در زمینه گروههای بنیاد گرا از واشنگتن گفتگویی داریم . آقای دکتر حمید با سلام به شما
سؤال ما اینستکه با توجه به بسیجی که دولت ترامپ با پیام هایی که از طریق اینترنت میدهد که هدفش متوقف کردن برنامه هسته ای آن وحمایتش از گروههای مسلح است این بسیج چگونه است ؟
دکتر حمید : بنظرمن در گام اول این بسیج صرفا بازدارنده است باین معنی که ترامپ ودولت آمریکا میخواهند این پیام را بطور واضح برسانند که ایران را از ادامه فعالیتهای هسته ای وهمچنین ادامه نفوذش را درجهان بگیرند وآنرا مجبور کنند که دست از این اقداماتش بردارد.
مجری: اما این بسیج همزمانی است با وضع مجازاتهایی علیه ایران که هرقدر بتوانند جلوی صدور نفت ایران را بگیرند تا اینکه گلوی رژیم را هرچه بیشتر بفشارند.
دکتر حمید : بنظر من از آنجا که رژیم ایران در دو نقطه ضعیف است اولا اینکه وقتی با فشار منع صدور نفت مواجه شود ویا حتی بشیوه هایی با قیمت پایین تر بتواند بمقدار کمی صادر کند اما بهر حال دچار فقر مالی خواهد شد که او را تضعیف میکند نقطه دیگر هم فشار دیپلماتیک بر کشورهایی که با این رژیم معامله میکنند .
مجری: از آنجا که احتمال یکسری توافقات بین آمریکا وروسیه در مرحله آینده حول بعضی قضایا انجام شود آمریکا وروسیه در اینرابطه یعنی ایجاد فشار برایران چه گامهایی در جهت متوقف کردن فعالیتهای هسته ای وهمچنین حمایتش از سیستمهای تروریستی برخواهند داشت؟
دکتر حمید: البته علیرغم وجود اختلاف نظرهای محوری زیادی بین طرفین یعنی آمریکا وروسیه اما نقاط مشترکی هم وجود دارد مثلا روسیه هم که هم مرز با ایران هست نمیخواهد که یک رژیم مذهبی بنیادگرا با انرژی هسته ای بتواند بآسانی به پایتخت آن ر اه یابد در کنارش حضور داشته باشد این به نفع روسیه هم نیست بنابراین بنظر من واشنگن با مسکو سر این موضوع حتما باهم به توافق خواهند رسید طبعا این بمعنی این نیست که اختلافات وجود ندارد بلکه برسر یک سیاست توافق نظر وجود دارد تا برسر منافع مشترک کنار بیایند ودعوت واشنگتن از پوتین برای دیدار از واشنگتن نیز همین معنی را میدهد .
مجری: آمریکا از مدتی قبل ایران را بعنوان یک کشور حامی تروریسم در سطح بین ا لمللی توصیف کرده است وواقعا هم ایران دارد همین کار را میکند مثلا حزب اله لبنان را تغذیه میکندهمچنانکه بقیه گروههای تند رو را درنقاط مختلف مثل عراق وسوریه ویمن وحتی در آفریقا پشتیبانی میکند سؤال اینستکه چنگالهای این اختاپوس تا کجا میتواند در جهان گسترش یابد و تاثیر آن بر امنیت جهانی چقدر است ؟
دکتر حمید : همچنانکه شما هم اشاره کردید این چنگالها به اماکن زیادی گسترش خواهد یافت مثلا از طریق حزب اله برلبنان چنگ انداخته اند با پشتیبانی از اسد بر سوریه چنگ انداخته است برعراق هم که مشخص است چگونه دارد تلاش میکند چنگ بیندازد دریمن از طریق حوثی ها وهمینطور حمایت از یک سری جنبشها مثلا در بحرین وتا آقریقا هم بازوهایی دارند در آمریکای لاتین هم همینطور وهمچنانکه خودتان هم گفتید یک شبکه اختاپوسی دارند که با حمایت مالی و بقیه مسائل نفوذ پیدا کرده وکارشان را با قدرت پیش می برند از طریق صدور نفت مثلا قطر را به خودشان وصل کرده اند در باب المندب در یمن نفتکش ها را کنترل میکنند یا میخواهند به نیجریه نیز دست پیدا کنند حال تصورکنید این رژیم اتمی هم داشته باشد یعنی با نفت وهسته ای چقدر میتواند امنیت جهان را تهدید کند؟
مجری: آرژانتین وآمریکا با همکاری یکدیگر اقدام به بلوکه کردن وقطع شبکه های تروریستی در آمریکای لاتین کرده اند حزب اله بطور بسیار گسترده ای پیشروی کرده نه فقط درمنطقه عربی بلکه حتی در آفریقا وآمریکای میانی ، سؤال اینستکه تدابیر آمریکا برای قطع این تحرکات چیست وایالات متحده با جامعه جهانی چگونه در اینرابطه کار میکند؟
دکتر حمید: اولین کاری که بنظرم لازم است انجام شود اینستکه بایک رد گیری اطلاعاتی فعالثیتهای بانکی این رژیم دنبال شود تا این شیوه مخفیانه پولشویی آنرا با انجام یک تحقیقات دقیق نسبت به معاملات بانکی در سطح جهانی توسط این رژیم کشف نمایند قسمت دوم کار هم مربوط به کشورهایی است که اجازه میدهندچنین پولشویی هایی بنفع رژیم ایران وحزب اله انجام گیرد باینصورت که وقتی آن کشورها مخیر میشوندبین منافع پولشویی برای ایران وحزب اله از یکطرف وهمکاری با ایالات متحده یکی را انتخاب کنند بتوانند منافع خود را در ایجاد مناسبات با آمریکا ببینند یعنی بایستی از یکطرف بایستی رد این فعالیتها را کور کنند واز طر ف دیگر آنها را برای همکاری با ایالات متحده راغب کنند مثلا گذاشتن یکسری مجازات ها وغرامت ها برای کشورهایی که با این رژیم وحزب اله کارمیکنند .
مجری : با تشکر از دکتر توفیق حمید نویسنده و کارشناس در رویارویی با گروههای بنیادگرا از واشنگتن

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment