Friday, July 6, 2018

زماانه تغیر
زماانه تغیر
می‌دهند دَم بدَم به هم هشدار
حاکمان نظام آدمخوار
هر جناحی به آن دگر گوید
خشم ملت علیه ما سرشار
«انفجار بزرگ در راه است»
از گران خواب خود شوید بیدار
بس کنید این نزاع و سگ‌دعوا
چون سگ و گرگ و گلّهٔ کفتار
چهل سال بر اریکهٔ قدرت
تکیه دادیم غنائمش بسیار
هم‌چنان بختکی برون جستیم
از لجنزار نکبت اعصار
بر سر ملتی ستمدیده
چون بلا و مصیبتی آوار
حکم راندیم و فتنه‌ها کردیم
چهل سال با فریب و با کشتار
بس که خوردیم مال و چاپیدیم
گشته‌ایم تا نهایتش پروار
شده اکنون زمانهٔ تغییر
نیست ما را دگر رهی اینبار
شهرها شورشی و عصیانگر
با جوانان عاشق پیکار
راههای گریز مسدود است
بویِ مرگ و فنا رسد، زنهار
گو به عظما رهی دگر نَبُوَد
جز زوال و سقوط ذلت‌بار

گودرز – ۶تیر ۹۷

No comments:

Post a Comment