Sunday, July 29, 2018

التهاب در بازار تهران به‌دنبال افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰تومان«کلیپ »
التهاب در بازار تهران به‌دنبال افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰تومان

  • /07

التهاب در بازار تهران به‌دنبال افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰تومان


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @BAHAREAZADY   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment