Tuesday, July 24, 2018

-مریم_رجوی: #فروغ_جاویدان : پیشی گرفتن بر دشمنان آزادی،

🎋 #ایران -مریم_رجوی: #فروغ_جاویدان : پیشی گرفتن بر دشمنان آزادی، 


✍️ #مریم_رجوی :اما عملیات فروغ جاویدان که برخلاف همه محاسبه‌های خمینی و حامیان بین‌المللیش، پس از اعلام آمادگی رژیم برای آتش‌بس در جنگ، ظرف کمتر از یک هفته، با پرش و دامنه‌یی در حد سرنگونی تمامیت رژیم خمینی آغاز شد؛ زمینه‌سازیهای مورد نظر خمینی را به کلی درهم ریخت. چنان لرزه‌یی در ارکان رژیم خمینی افتاد که سراپای آن درهم ریخت و زوزه‌هایش در سراسر ایران و جهان به‌گوش می‌رسید. 
➖همان #مجاهدین و #ارتش _آزادی‌بخشی که خمینی می‌خواست فعلاً در مورد آنها دم برنیاورد، طی 4روز در اعماق خاک میهن پنجه در پنجه تمامیت رژیم خمینی افکندند و دست در دست و بازو به بازوی مردم شهرها و روستاهای کشور سرسپرده‌ترین دژخیمان خمینی را به خاک می‌افکندند و همان خمینی که در پیامش خود را چنان پابرجا وانمود می‌کرد که گویا فراغت و فرصت رطب و یابس بافتن درباره فعالیتهای «علمی و هنری» بسیجیهای رژیمش را هم دارد، با آغاز عملیات فروغ جاویدان، در جماران عمامه‌اش را دودستی چسبیده بود که باد آن را نبرد و برای نیروهایش پیام می‌فرستاد که اگر نجنبیم تا 48ساعت دیگر جارو خواهیم شد! 
✔️به این ترتیب درست در همان شرایطی که خمینی می‌خواست آب هم از آب تکان نخورد، عملیات فروغ جاویدان توفان و تلاطمی در سراسر جامعه به‌پا کرد و لرزه‌یی بر ارکان رژیم انداخت که امواج پردامنه آن غیرقابل کنترل است و در خیزشهای مراحل بعد قطعاً رژیم خمینی را به گور خواهد سپرد. 


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment