Thursday, November 29, 2018

قیام ایران-شماره ۲۳۲ دستگیری فعالان کارگری و اقدامهای سرکوبگرانه برای پایان دادن به اعتصاب نیشکر هفت‌تپه


قیام ایران-شماره ۲۳۲

دستگیری فعالان کارگری و اقدامهای سرکوبگرانه برای پایان دادن به اعتصاب نیشکر هفت‌تپه


رژیم ضدبشری آخوندی که از ادامه اعتصاب و تظاهرات کارگران شجاع نیشکر هفت‌تپه خشمگین و مستأصل شده است، سحرگاه روز پنجشنبه ۸آذر(۲۹نوامبر) آقای علی نجاتی، رئیس سابق سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه، را به همراه پسرش دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کرد. نیروهای سرکوبگر در حالی وی را دستگیر کردند و مورد ضرب ‌و شتم شدید قرار دارند که از بیماری قلبی رنج می‌برد و حالش نامساعد بود.
به‌رغم این دستگیریها و با وجود حضور فشرده نیروهای سرکوبگر در شهر شوش، کارگران شجاع نیشکر هفت‌تپه برای بیست و پنجمین روز به اعتراض خود ادامه دادند. آنها در تجمع مقابل فرمانداری رژیم شعار می‌دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد.
از سوی دیگر فرماندار و نماینده مجلس رژیم و سرکرده سپاه پاسداران در منطقه به محل رفتند تا با دادن وعده‌های فریبکارانه، کارگران را وادار به خاتمه اعتصاب کنند. اما با پاسخ منفی کارگران روبه‌رو شدند. کارگران با سر دادن شعار سخنرانی عضو مجلس رژیم را بر هم زدند.
مقاومت ایران، کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان را به اقدام فوری برای آزادی علی نجاتی و سایر کارگران دستگیر شده و حمایت از کارگران اعتصابی فرا‌می‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸آذر۱۳۹۷(۲۹نوامبر ۲۰۱۸)


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment