Thursday, January 31, 2019

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه کشوری اصفهان در اعتراض به برآورده‌نشدن مطالباتشان


تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه کشوری اصفهان در اعتراض به برآورده‌نشدن مطالباتشان


تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه کشوری اصفهان در اعتراض به برآورده‌نشدن مطالباتشانروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷، جمعی از مالباختگان پروژه کشوری اصفهان، در اعتراض  به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
مالباختگان پروژه کشوری اصفهان،  در این تجمع خواستار اعلام رقم دقیق قیمت های تمام شده در فازهای ۶  و ۷ پروژه شهرک کشوری، شدند.
مالباختگان پروژه کشوری اصفهان، بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
«۳۰ سال پول خانه‌هایمان در پروژه کشوری را دادیم و نساختند قیمت را ۳۰ برابر کردند و گفتند می‌سازیم.
علیرغم بدقولی‌های مکرر بدین وسیله خواستار اعلام رقم دقیق قیمت های تمام شده در فازهای ۶  و ۷ پروژه شهرک کشوری هستیم.»

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 

ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment