Tuesday, January 29, 2019

گزیده اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران
گزیده اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 

گزیده اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 

ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment