Monday, January 7, 2019

۳۰سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان شقاوت حیوانی رژیم آخوندی علیه مجاهدین
۳۰سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان شقاوت حیوانی رژیم آخوندی علیه مجاهدین


۳۰سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، رژیم آخوندی برای انتقام کشی از مجاهدین با شقاوت و سبعیت حیوانی درختی را که پیکر غرقه به خون فرمانده سارا شیرزن مجاهد خلق طاهره طلوع در جاده اسلام‌آباد- کرمانشاه با دشنه‌یی در قلبش از آن آویزان شده بود، قطع کرد. این درخت طی سه دهه به یک نماد ملی و زیارتگاه آرمانی و سندی گواه بر عزم سترگ مجاهدین و ارتش آزادی برای سرنگوی استبداد دینی و نیل به آزادی تبدیل شده بود.
طاهره طلوع در عملیات بزرگ فروغ جاویدان تا گلوله آخر جنگید و وقتی پاسداران تباهی به او نزدیک شدند تنها پیکر مجروح و خونفشانش بر جای مانده بود. دژخیمان خمینی دشنه‌یی در قلب طاهره فرو کردند و پیکر غرق در خونش را از یک درخت بر فراز تپه‌یی در بین راه اسلام‌آباد کرمانشاه آویختند.
هواداران مجاهدین هر ساله در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان در شهادتگاه فرمانده سارا حاضر شده و خاطره‌اش را گرامی می‌دارند.

No comments:

Post a Comment