Wednesday, January 9, 2019

جان زندانی سیاسی سهیل عربی به‌علت خونریزی در خطر است


جان زندانی سیاسی سهیل عربی به‌علت خونریزی در خطر استزندانی سیاسی سهیل عربی به‌علت خونریزی در اثر شکستگی بینی در زندان تهران بزرگ در شرایط سختی به‌سر می‌برد.
بینی این زندانی سیاسی مستمر خونریزی دارد اما عوامل و کارگزاران رژیم در زندان به‌رغم وضعیت خطرناک خونریزی و دردهای مستمر از شکستگی بینی، ماههاست به سهیل اجازه مداوا و عمل جراحی را نمی‌دهند و با این رفتار ضدانسانی سهیل عربی را ماههاست زیر شکنجه قرار داده‌اند.

لازم به یادآوری است که در خرداد ماه سال جاری به دستور حاج مرادی رئیس زندان تهران بزرگ، زندانی سیاسی سهیل عربی به زندان دو الف (بند ۲الف سپاه در زندان اوین) برای بازجویی منتقل شد و در حین بازجویی؛ با ضرب ‌و شتم و شکنجه توسط شکنجه‌گران؛ بینی سهیل شکست. وی را به بیمارستان موسوم به خمینی برده و بدون اجازه عمل جراحی به زندان تهران بزرگ بازگرداندند.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور

No comments:

Post a Comment