Tuesday, March 12, 2019

نقش رئیسی،‌ مشت آهنین یا مترسک سرخرمن؟: علیرضا معدنچی


نقش رئیسی،‌ مشت آهنین یا مترسک سرخرمن؟: علیرضا معدنچی


نقش رئیسی که جلاد بدنام قتل‌عام ۶۷ است برای خامنه‌ای به‌عنوان رئیس دستگاه قضاییه چیست؟ چرا خامنه‌ای در صدور رسمی این حکم، در حالی که به‌طور غیررسمی مطرح شده بود، این همه تعلل و تردید داشت؟ چرا با این همه رسوایی و بدنامی که انتصاب این جلاد برایش داشت، اما باز او را منصوب کرد؟ رئیسی چه کاری برای خامنه‌ای می‌تواند انجام بدهد که سایر آخوندها نمی‌توانند؟ موضوع دیگری که مطرح است اینکه؛ چراروحانی اعلام می‌کند خامنه‌ای فرماندهی جنگ را به او داداست،. با آمدن رئیسی و این موضوعی که روحانی طرح می‌کند، آیا تناقضی در پیشبرد خط خامنه‌ای وجود ندارد؟ درهمین رابطه آقای علیرضا معدنچی طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزادی به سئوالات فوق پاسخ می‌دهد.
علیرضا معدنچی: این سؤال مهمی است و فهم علت این تأخیر کلید فهم موضوع است. خامنه‌ای بین دو تا انتخاب گیر کرده بود. از طرفی می‌خواست رئیسی جلاد را بیاورد چون همون طور که خودش گفته بود از سال ۹۸ یعنی از قیام و انفجار اجتماعی در سال ۹۸ و از نقشی که کانونهای شورشی به عنوان کاتالیزور می‌توانند ایفا کنند، به شدت وحشت دارد، بنابراین می‌خواهد پیام اعدام و سرکوب به جامعه بدهد، اما چون در این مورد به دلیل مجموعه شرایط داخلی و بین‌المللی دستش بسته است، می‌خواهد با آوردن رئیسی، در واقع جای ناتوانی در اجرا و عملی کردن سرکوب را با ایجاد فضای رعب پر بکند. که این بهاش و خطرش همان چیزی است که گفتم، یعنی می‌خواهد فضای رعب ایجاد کند، پس نیاز دارد که رئیسی را بیاورد ولی تضاد و تناقضش این است که ممکن است خود همین با دوباره روی میز آوردن موضوع قتل‌عام ۶۷مثل سال ۹۶ و فعال کردن دوبارة جنبش دادخواهی و خونخواهی شهیدان قتل‌عام که جامعه به شدت نسبت به آن حساس است، خودش جرقة انفجار اجتماعی بشود. یعنی بین دو انتخاب گیر کرده بود، یکی رئیسی را بیاورد و بهاء آن را بجان بخرد که ممکن است به انفجار اجتماعی منجر بشود، یا از آن چشم بپوشد و رعب و ایجاد ارعابی که توسط رئیسی می‌خواهد بر جامعه اعمال بکند از آن صرف نطر بکند.
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment