Friday, November 15, 2019

گزیده مهمترین اخبار از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران جمعه 1600
گزیده مهمترین اخبار از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران جمعه 1600


گزیده مهمترین اخبار از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران جمعه 1600


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment