Monday, November 25, 2019

پاسخ به سئوال ، مقایسه اعتراض سراسری آبان ۹۸ با خوردن جام زهر توسط خمینی چرا؟


پاسخ به سئوال ، مقایسه اعتراض سراسری آبان ۹۸ با خوردن جام زهر توسط خمینی چرا؟اعتراض سراسری آبان ۹۸ با خوردن جام زهر توسط خمینی  سئوال مطرح شده توسط تعدادی از مشترکین سایت ایران آزادی است، که چرا رژیم شرایط قیام آبانماه ۹۸ را با جام زهری که خمینی درجنگ با عراق خورد مقایسه میکنند و می‌گویند خامنه‌ای دراعتراضات سراسری مردم ایران که با گرانی بنزین شروع شد به این نقطه رسید که جام زهربخورد؟ این سئوال را با آقای هادی روشن روان مطرح کردیم و ایشان جواب دادند که در ادامه آورده میشود
سئوال: امام جمعه کرج گفت: خامنه‌ای درجریان قیام اخیر جام زهر خورد و آن را با زهر خوردن خمینی درسال ۶۷ مقایسه کرده علت چیست؟
هادی روشن روان: خمینی میگفت ما تا آخرین خانه به جنگ ادامه میدهم، راه قدس از طریق کربلا است، ولی بجای رسید که دید اگر ادامه بدهد سرنگون میشود، آمد و جام زهر را بالا کشید. جام زهر یعنی شکست استراتژیک، یعنی استراتژی جنگ جنگ تا رفع فتنه را وقتی خورد که گفت جام زهر را خوردم این اصطلاح خودش است و این یک شکست استراتژیک بود، ناچار شد قائم مقام خودش (آقای منتظری) را حذف کند، این همان پایان ولایت فقیه است. قرار بود ولایت فقیه مجتهد بالایی باشد و خامنه‌ای یک آخوند دوزاری بود، آنکه میتوانست باشد منتظری بود که ناچار شد آن را حذف کند، این یک شکست استراتژیکی بود.
خامنه‌ای دو راه بیشتر نداشت یک راه دست از دخالت در آن کشورها و صدور انقلاب و از آن طرف سرکوب در داخل و انقباض و بازیهای ولایت فقیه دست بردارد، با جامعه چهانی کنار بیاید تا این مقوله را بتواند پشت سر بگذارد و به کشور نرمالی تبدیل بشود، یا نه تا آخر بایستد و بقاء خودش را در هر چه بیشتر صدور انقلاب و هر چه سرکوب و کشتار در داخل ادامه بدهد.
خامنه‌ای میداند در شق اول رژیمش خیلی زود سرنگون میشود، ناچارا به راه حل دوم رفت، برای این راه حل دوم در شرائطی که در آن قرار دارد برای اینکه بتواند بودجه های صدور انقلابش را حل کند، نمیتواند به بودجه‌های سپاه دست بزند. بنابراین باید از جیب مردم در میآورد، کلی روی این راه حل هم سرمایه گذاری کرد، حالا این راه حل شکست خورد.
مردم جواب دادند آتش جواب آتش و وقتی این جواب را دادند، پس این یک جام زهر است. مقوله دیگر خامنه‌ای برای اینکه وجه خودش را حفظ میکرد باید نمیگفت این مصوبه را قبول دارم، در اینجا که این حرف را زده مردم که قبول ندارند ولی در میان نیروهای خودش چهره‌ش خراب شده، بطوریکه در درون پاسداران شوک به سپاه و بسیج و نیروهای تحت امرش بوده،یک سرهنگ سپاه گفته این خامنه‌ای با خامنه‌ای هفته گذشته یکی نیست، یعنی یک شکست استراتژیک خورد.


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment