Monday, November 25, 2019

لبنان - تداوم قیام :خواست قیام کنندگان لبنان: برچیدن بساط حزب الشیطان و کناررفتن تمامیت حکومت فرقه یی


خواست قیام کنندگان لبنان: برچیدن بساط حزب الشیطان و کناررفتن تمامیت حکومت فرقه یی


با استمرار قیام لبنان علیه دستگاه فاسد حکومتی و سلطه حزب‌الشیطان، جوانان قیام افرین در برابر یورش مزدوران این حزب و از سنگرهای انقلاب حفاظت می‌کنند. آنها در مصاف با این وحوش شعار انقلاب انقلاب سر می‌دهند. میادین اصلی شهر بیروت ریاض الصلح و شهدا هم‌چنان در تسخیر انقلابیون است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از قیام مردم لبنان گفت: در بیروت، پایتخت لبنان، اوایل روز دوشنبه، تظاهر کنندگان یک پل اصلی را مسدود کردند. متعاقباً درگیریهایی بین تظاهر کنندگان ضدحکومتی و افراد وابسته به حزب‌الله و امل رخ داد....
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان، از گاز اشک‌آور استفاده کردند
امروز دوشنبه بر اساس فراخوان قبلی دامنه اعتصاب عمومی در حمایت از خواسته‌های انقلابیون گسترده‌تر شد.
خواست انقلابیون برچیدن بساط حزب‌الشیطان و کنار رفتن تمامیت حکومت فرقه‌یی لبنان است.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment