Monday, November 18, 2019

عفو بین‌الملل از آمار جانباختگان قیام مردم ابراز وحشت کرد
عفو بین‌الملل از آمار جانباختگان قیام مردم ابراز وحشت کرد

عفو بین‌الملل در توئیتر خودش در روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۸ در رابطه با قیام مردمایران علیه گرانی ناگهانی بنزین موضعگیری کرد.
سازمان عفو بین الملل نوشت: ما از گزارشاتی مبنی بر کشته شدن دهها نفر در ایران و مجروح شدن صدها نفر و دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر از روز جمعه ۲۴ آبان ماه تاکنون بیمناک و وحشت زده هستیم.
ما از اینکه مقامات اینترنت را مسدود کرده اند تا جریان اطلاعات در مورد سرکوب وحشیانه خود را بلوکه کنند، نگران هستیم. ما در حال تحقیق هستیم.
پیشتر در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان عفو بین‌الملل گزارشی با عنوان اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد منتشر کرده بود.
گزارش نتیجه گرفته بود كه مقامات ایرانی، علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ از طریق قتل، آزار و تعقیب، شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی، با ادامه پنهانکاری سازمان‌یافته در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که رنج‌های تحمیل شده به خانواده قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر برخورد‌های غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی بر اساس قوانین بین‌المللی است.
تا امروز، هیچ یک از مقام‌های ایران در رابطه با کشتار ۶۷ محاکمه نشده‌اند. بسیاری از عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت همچنان بر مسند قدرت و دارای مناصب کلیدی در آن دسته از نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی هستند که در واقع باید مسئول تضمین عدالت در حق قربانیان باشند.
در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment