Saturday, November 23, 2019

گزیده مهمترین اخبار از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران



گزیده مهمترین اخبار از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران 

گزیده مهمترین اخبار از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران 


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha



No comments:

Post a Comment