Monday, November 18, 2019

ایران - قیام مردم :تلویزیون فرانس۲۴: شعله‌های آتش شب تاریک را روشن کرده استتلویزیون فرانس۲۴: شعله‌های آتش شب تاریک را روشن کرده است

تلویزیون فرانس ۲۴ گزارشی از قیام بزرگ مردم ایران منتشر کرد و گفت:‌
علی خامنه‌ای آنچه را که اشرار می‌خواند زیر ضرب برد و آنها را مقصر موج تظاهرات‌های خشمگینانه اخیر دانست که سراسر کشور را فراگرفته است.
شعله‌های آتش شب تاریک را روشن کرده‌اند در حالی است که تظاهرات در دهها شهر ایران در دل شب گسترش یافته‌اند.
فرانس ۲۴ در این گزارش گفت: بعد از آن‌که دولت قیمت بنزین را روز جمعه افزایش داد. دو روز بعد خامنه‌ای از این اقدام حمایت کرد.
این بانک در تهران یکی از ساختمانهایی است که توسط تظاهر کنندگان به آتش کشیده شده است. در سایر نقاط کشور پلیس از شلیک گاز اشک‌آور و آب‌پاش برای متفرق کردن تظاهر کنندگان استفاده کرد.
این وضعیت می‌تواند وخیم‌تر شود دهها نفر در شهر یزد بعد از درگیری با پلیس دستگیر شده‌اند.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment