Tuesday, December 31, 2019

حمایتهای بین‌المللی از قیام ایران در موج دوم قیام، گفتگو بادکتر رامش سپهرادحمایتهای بین‌المللی از قیام ایران در موج دوم قیام، گفتگو بادکتر رامش سپهرادحمایتهای بین‌المللی از قیام ایران در آبانماه در فاصله‌ای کوتاه بیانگر گواهی جامعه جهانی بر تغییر دوران در ایران است. تاثیر حمایت‌ها از قیام مردم ایران و بحران‌هایی که هر روز بیشتر رژیم را در راستای قیام محاصره میکنند چیست؟
دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جرج میسون آمریکا، درگفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به سئوالات درا ین موارد پاسخ میدهد .
رامش سپهراد: یکی از بی سابقه‌ترین حمایتهای که در این دوران ۴۰ ساله بوده، ولی قیام آبان چیز دیگری به دنیا نشان داد و حمایتهای که ما در صحنه بین‌المللی می‌بینیم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی و شخصیتهای سیاسی واقعا بی نظیر بوده است. حتی در هفته گذشته در عرض ۳ روز پشت سرهم از کنگره آمریکا تا پارلمان اروپا و سازمان ملل و قطعنامه های قوی و بیانیه های قوی که در رابطه با قیام مردم ایران داده بودند، بیانگر این است که در این دوران ارتباطات و آگاهی و مردم ایران در خیابانها از چندین نسل هستند و حرف خودشان را با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی به دنیا میرسانند و نشان میدهند دوران رو به سرنگونی ر‌ژيم هست و جهانی که مدافع حقوق بشر و آزادی و دمکراسی هست باید به صحنه بیاید و اینها خودشان را نشان دادند در حمایتهای که از مردم ایران در این چند هفته داشتند.
در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaNo comments:

Post a Comment