Sunday, December 22, 2019

قیام عراق - مردم و جوانان در بغداد و شهرهای جنوبی مسیرها و اتوبانها را مسدود کردند + عکس و فیلمقیام عراق - مردم و جوانان در بغداد و شهرهای جنوبی مسیرها و اتوبانها را مسدود کردند + عکس و فیلممردم و جوانان شبانه در بغداد و شهرهای جنوبی مسیرها و اتوبانها را با آتش مسدود کردند. در بصره، نجف، ناصریه، واسط، میسان و بغداد مردم و جوانان در اعتراض به کاندیدای احزاب وابسته به رژیم آخوندی به خیابانها آمدند و تظاهرات شبانه برگزار کردند. 
اجتماع مردم ناصریه در میدان اصلی شهر
اجتماع مردم ناصریه در میدان اصلی شهر
ام قصر مسدود کردن مسیرها توسط مردم
ام قصر مسدود کردن مسیرها توسط مردم
مردم کربلا مسیرها را بستند
مردم کربلا مسیرها را بستند

مردم و جوانان انقلابی مسیر فرودگاه بین‌المللی نجف را بستند.
مسدود کردن اتوبان فرودگاه بین‌المللی نجف توسط مردم عراق
مسدود کردن اتوبان فرودگاه بین‌المللی نجف توسط مردم عراق
تظاهرات مردم سماوه
تظاهرات مردم سماوه

معترضین اتوبانهای بین کوت و بغداد را مسدود کردند.
مسدود کردن اتوبان کوت - بغداد توسط مردم عراق
مسدود کردن اتوبان کوت - بغداد توسط مردم عراق

جمعیت انبوهی از مردم عراق وارد میدان تحریر شدند. بعد از اینکه عراق وارد خلاء قانونی شد.
حسن الکعبی معاون اول رئیس پارلمان عراق گفت: جلب رضایت مردم  مبنای انتخاب برای پست نخست وزیری آینده است.
اتوبان محمد قاسم توسط مردم و جوانان بسته شد.
اتوبان بصره - بغداد توسط مردم بسته شد.
محتجون یقطعون طریق سریع حی رمضان فی کربلاء بالاطارات المشتعلة .
مردم کربلا اتوبان حی رمضان را با آتش زدن لاستیکها مسدود کردند.
مردم بغداد منطقه شهرداریها را در آتش زدن لاستیک بستند.
مسدود کردن اتوبان محمدقاسم در بغداد
مسدود کردن اتوبان محمدقاسم در بغداد

گزارشی از تظاهرات امروز دانشجویان و دانش‌آموزان در شهرهای عراق:
دانشجویان دانشگاهها و دانش‌آموزان مدارس بغداد و استانهای دیگر در تظاهرات امروز شرکت دارند.  جمعیتی انبوه به سمت میدان تحریر در حرکت می‌باشد. در همین ساعات میدان تحریر مملو از تظاهرکنندگان شده و دانشجویان و دانش‌آموزان از اقصی نقاط بغداد خود را به میدان تحریر رسانده‌اند. جنبش دانشجویی در پاسخ به فراخوان به اعتصاب عمومی و تظاهراتی با هدف ممانعت از کاندیداتوری احزاب وابسته به رژیم ایران  در میدان تحریر گرد آمده‌اند. شهرهای جنوبی و میانی عراق نیز از صبح زود تظاهرات خود را شروع کردند. در استان بصره از سحرگاه امروز جاده‌های اصلی بسته شد و درگیریهایی بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در خور الزبیر و چاههای نفتی درگرفت که طی آن یکی از افراد امنیتی مجروح شد. استان ذیقار نیز شاهد افزایش تنش بیشتری بود. ۳پل اصلی به‌طور کامل توسط تظاهرکنندگان در استان ذیقار بسته شد و اکثر ادارات دولتی بسته شد. استان دیوانیه نیز امروز با قدرت وارد تظاهرات شد و تظاهرکنندگان و معترضان در پاسخ به فراخوان اعتصاب عمومی اکثر ادارات دولتی را بستند. هم‌چنین در استان واسط نیز تظاهرکنندگان به خیابانها آمده و پلهای اصلی را مسدود نمودند.

دانشجویان و دانش‌آموزان عراقی از استانهای مختلف بر اساس اعلام قبلی کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر امروز یکشنبه ۱ دی ۹۸ به خیابان‌ها آمدند و همزمان در بعضی از استانها مسیرها و جاده‌ها را مسدود کردند.
فیلمهایی از تظاهرات و راهپیمایی بزرگ مردم عراق روز یکشنبه ۱ دی ۹۸ در استانها و شهرهای مختلف:

در حله بابل مردم در جمعیت انبوه علیه رژیم ایران و قاسم سلیمانی شعار دادند.


تصاویری از تظاهرات و راهپیمایی بزرگ مردم و دانشجویان و دانش‌آموزان در شهرها و استانهای عراق:
بغداد - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بغداد - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بغداد - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بغداد - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بغداد - میدان تحریر -راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بغداد - میدان تحریر -راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در عراق
راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در عراق
کربلا - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در عراق
کربلا - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در عراق
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
بابل - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
 راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در عراق
راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در عراق
واسط- راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
واسط- راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
واسط- راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
واسط- راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
میسان - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
میسان - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
ناصریه - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
ناصریه - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
ناصریه - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
ناصریه - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
ناصریه - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
ناصریه - راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان

در بغداد در میدان تحریر و منطقه الدوره و العبیدی دانشجویان و دانش آموزان تظاهرات و راهپیمایی خود را شروع کردند.
بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش
بغداد - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش

تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در بغداد - العبیدی
تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان در بغداد - العبیدی
بغداد - تجمع دانشجویان و دانش ‌آموزان
بغداد - تجمع دانشجویان و دانش ‌آموزان

در ناصریه مردم و جوانان در میدان حبوبی تجمع کردند و همزمان با روشن کردن لاستیکهای خودرو مسیرها را بستند.
ناصریه - میدان حبوبی - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان
ناصریه - میدان حبوبی - تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان و دانش‌آموزان

در ناصریه - تظاهر کنندگان پل حضارات و نصر و زیتون در وسط شهر را بستند
ناصریه - تظاهر کنندگان پل حضارات و نصر و زیتون در وسط شهر را بستند
ناصریه - تظاهر کنندگان پل حضارات و نصر و زیتون در وسط شهر را بستند

در بصرهٔ - هور زبیر مردم از ساعت ۴صبح مسیرها را به سمت شرکتهای نفتی بستند.
در نجف دانشجویان دانشگاه اسلامی را بستند و آماده تظاهرات و راهپیمایی شدند.
در ناصریه مردم و دانشجویان در میدان حبوبی تجمع کردند.
در بصره ساختمان اداره آموزش و پرورش توسط دانش‌آموزان و دانشجویان بسته شد.
در کربلا دانشجویان و دانش‌آموزان با شرکت در راهپیمایی بزرگ علیه کاندیداهای احزاب وابسته به رژیم ایران شعار دادند.
تظاهرات و راهپیمایی در کربلا
تظاهرات و راهپیمایی در کربلا
در دیوانیه تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان و دانش آموزان در شامیه
دیوانیه - شامیه - تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان
دیوانیه - شامیه - تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان

دیوانیه - شامیه - تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان
دیوانیه - شامیه - تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان

بخشی از اطلاعیه کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر درباره راهپیمایی و اعتصاب امروز دانشجویان و دانش‌آموزان با نام(اعتصابهای زلزله آسا)
انقلابیون اکتبر و تظاهر کنندگان در میدان تحریر و میدانهای تظاهرات در استانهای به‌پاخاسته و تمامی اقشار مردم عراق، افتخار و سپاس خود را به دانشجویان دختر و پسر عراقی در دانشگاهها و دبیرستانها و مدارس ابتدایی ابراز می‌دارند، آنها نسل آینده عراق و امید عراق تابناک هستند، کسانی که به‌دلیل مواضع قوی خود در کمک به انقلاب، که تلاشی برای بازپس‌گیری میهن از فاسدین و جنایتکاران است، نقش دارند.
شما ای سفید پوشان، اعتصاب شما، جهش بزرگی در پیروزی میهن گرانقدرتان عراق، این کشور تمدنها و کشور دجله و فرات است، زلزله‌ای که ارکان این رژیم فاسد را به لرزه درآورد، چرا که شما سرخرگهای این تظاهرات هستید که با جان‌فشانی و سلحشوری، خونتان در رویارویی با سرکوب دولتی و شبه‌نظامیان جاری می‌شود. با تظاهرات مسالمت‌آمیزتان، موقعیت آنرا تقویت نمودید و علاوه برآن، موضع برادرانتان و خواهرانتان را در استمرار انقلاب اکتبر و خواسته‌های عادلانه آن در اخراج اشغالگر رژیم ایران و بازپس‌گیری میهن از احزاب فاسد را تقویت نمودید.

در همین راستا و پایانی بر آنچه که آغاز کردید، ما برادران و خواهرانتان در میدانهای تحصن، شما را به ادامه اعتصابتان فرا می‌خوانیم، شما روز یکشنبه ۲۲دسامبر ۲۰۱۹(۱دیماه ۹۸) دست به اعتصابی زلزله آسا در تمامی دانشگاهها و مدارس بزنید، زیرا که انقلاب شما در سرفصل پیروزی عملی است، زیرا حاکمیت و احزاب فاسد آن در اداره امور عراق در طی ۱۶سال شکست‌خورده‌اند.
شما ای انقلابیون سفید پوش، شما ای وفاداران به شهدای عراق و مجروحان آن، که به همراه شما آینده عراق را رقم می‌زنند، استمرار اعتصاب شما؛ باعث تلوتلو خوردن حاکمیت و احزاب فاسد می‌شود و آنها در مقابل انقلاب شما سفید پوشان در شُرف سرنگونی هستند.
ای دلاوران عراق و امید درخشان آن، شما به‌خوبی می‌دانید که آموزش فقط با نظام سیاسی ملی که شما سازندگان آن هستید، ارتقا پیدا می‌کند، قلمهای آزاده و سالم شما، نقشه‌مسیر این آموزش را ترسیم می‌کنند، برای تحقق آن فقط باید این رژیم سهمیه‌بندی فرقه‌گرای حزبی، را سرنگون کرد، ما با انتخابات زودرس زیر چتر این احزاب که قوانین این انتخابات را به‌طور گسترده مورد تقلب و تزویر قرار خواهند داد، موافق نیستیم.
ای امیدهای عراق تابناک، روز یکشنبه، خیابانهای بغداد و سایر استانها را با لباسهای درخشان و سفیدتان تزئین کنید تا پیامی زلزله آسا و روشن از دانشجویان غیرتمند عراق به رژیم فاسد در منطقه نکبت گرفته برسانید مبنی بر این‌که بروید، گم شوید، شما در آینده تابناک عراق که توسط مردم و جوانانش رهبری می‌شود، جایی ندارید.
کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment