Saturday, December 28, 2019

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدانخروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

استکهلم-۷دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

اسلو -۷دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

یوتوبوری -۶دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

وین -۶دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام
وین - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام
وین - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام


آرهوس ـ دانمارک -۶دی ۹۸- بزرگداشت چهلم شهیدان قیامدر توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment