Sunday, December 22, 2019

نقشه مسیر رژیم، انقباض یا انبساط؟ گفتگو با حسین یعقوبی+ کلیپ


نقشه مسیر رژیم، انقباض یا انبساط؟ گفتگو با حسین یعقوبی

کلیپ کنفرانس

نقشه مسیر رژیم، انقباض یا انبساط؟ . بعد از قیام، ولی فقیه در بحرانهای لاعلاجی گرفتار شده است، از یک سو با یک جامعه انفجاری که هر لحظه منتظر جرقه، برای از سرگیری قیامی توفانی تر از قیام آبان روبرو است و از سوی دیگر با ریزش در درون رژیم و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و… سوال اصلی این است که: رژیم چه مسیری را در پیش گرفته؟‌ تحولات درون رژیم چه سمتی را نشان میدهد؟ از طرفی باند خامنه‌ای، آخوند روحانی را به ‌شدت مورد تهاجم قرار داده‌اند و حتی  او را، با «معاویه» مقایسه کردند و رسماً به او اتهام «خیانت» میزنند. باند روحانی از ضرورت «توسعه سیاسی» دم میزنند! آقای حسین یعقوبی درگفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به این سئوالات پاسخ میدهد.
حسین یعقوبی: در روز اول و یا دوم قیام خامنه‌ای آمد و ژستی را گرفت و گفت سران سه قوه تصمیمی گرفتند و من از آن دفاع میکنم و البته یک حماقتی را آنجا بیان کرد و گفت من تخصص این را ندارم در این باره بحث بکنم، این مضحک است چون طبق قوانین خودشان ولی فقیه باید به علم زمان بطور نسبی اشراف داشته باشد و گرانی بنزین که هر بچه مدرسه‌ی میدانست در آن شرایط که فقر شریانهای زندگی مردم را نابود میکند چه عواقبی را داشت. او مدعی بود که از علم اقتصاد در این حد هم اطلاع ندارد، اما وقتی این آتشفشان در جامعه ایران فوران کرد و ارکان نظام را به لرزه در آورد در واقعیت کل نظام در هول هراسی که در دلشان بوجود آمده سعی میکنند که همدیگر را مقصر اصلی این قیام بدانند.
اگر چه جناح خامنه‌ای سعی میکند روحانی را متهم بکند و بعد از موضعگیری که کرد و گفت من اطلاعی نداشتم و با خنده های چندش آور و زننده‌اش آنها این را بهانه گرفتند ولی دلیل اصلی این است که قیام تعادل بین مردم و جامعه ایران و رژيم را چنان تعویض کرد که به هزیان گویی افتادند، یکی از کارگزاران رژيم بنام حمید رسایی روحانی را به معاویه تشبیه کرد و فراتر از آن گفت هر خباثت و رذالتی که خلفای اموی و عباسی در حق ائمه اطهار و در حق اسلام کردند همه یک جا در ریاست جمهوری قابل رویت است. جنگ گرگها را نمیتوانست به این عیانی نشان بدهد.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment