Sunday, December 22, 2019

حمایت و همبستگی دبیرکل کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی ITUC با قیام مردم ایران


حمایت و همبستگی دبیرکل کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی ITUC با قیام مردم ایرانحمایت و همبستگی دبیرکل کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی ituc  با قیام مردم ایران‌
دبیر کل کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی ( آی تی یو سی )  ITUC سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری توسط مقامات رژیم که باعث از دست رفتن جانهای بیش از صدها نفر و مجروح شدن هزاران نفر گردید را ، محکوم کرد و  به مردم قیام کننده در ایران گفت شجاعت شما فوق العاده است ؛ ما در پشت شما ایستاده ایم ،  و به شجاعت شما درود می فرستم.
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۸  (۲۱ دسامبر ۲۰۱۹) کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی  ( آی تی یو سی ) در پی نامه ها و تماسهای مختلف انجمن دفاع از آزادی در ایران با ؛ آی تی یو سی؛ ituc و دبیر کل آن ، در  تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ خانم شارون بارو ؛ دبیر کل این کنفدراسیون جهانی، یک کلیپ ویديوئی از طرف ۲۰۰ میلیون عضو ؛ آی تی یو سی؛  در بیش از 160 کشور جهان در در مورد کشتار وحشیانه رژیم در قیام سراسری آبان ۹۸ و در حمایت از مقاومت و ایستادگی مردم ایران منتشر کرده و آن را بر روی  سایت رسمی کنفدراسیون ( آی تی یو سی ) ituc ،‌ و همچنین بر روی توییتر  رسمی این کنفدراسیون منتشر نموده است.
کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی ( آی تی یو سی ) که از اول نوامبر ۲۰۰۶ تاسیس شده است، در حال حاضر در برگیرندة ۲۰۰ میلیون عضو از کارگران رشته های مختلف ۳۳۲ اتحادیه در ۱۶۳ کشور جهان می باشد. مقر اصلی آن در ژنو قرار دارد و ارتباطات نزدیکی با سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار ILO و سایر ارگانهای تخصصی سازمان ملل متحد دارد.
شارون همراه با دبیرکل
کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی(آی تی یو سی) ituc همچنین دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل می باشد.

متن پیام همبستگی خانم شارون بارو؛ دبیر کل کنفدراسیون اتحادیة جهانی بازرگانی
( آی تی یو سی )  ITUC با قیام مردم ایران :
امروز پیام همبستگی خودم با مردم ایران را  ارائه می دهم. هنگامی که یک دولت به مردم خود حمله می کند که طی آن صدها تن کشته و هزاران نفر مجروح  می شوند؛  به دلیل اینکه دولتی است که حقوق اساسی و آزادی هایی که مردم خواهان آن هستند را نادیده میگیرد.
چنانچه هیچ آزادی تشکلی وجود نداشته باشد، و اگر هیچ آزادی تجمعی نباشد،  و مردم حق نمایندگی یکدیگر را نداشته باشند ؛ آنان، در  مورد موضوع کارگران، استثمار شده هستند یا در مبحث گسترش فضای دمکراتیک، این کشور آزاد نیست.
و هنگامی که دولتی اینترنت را می بندد و مانع ارتباط مردم با جهان خارج می گردد این،  نمونه ای از سرکوب است، برای استبداد  در جهانی است که مردم دارند امیدشان را از دست می دهند.
[خطاب به مردم ایران] ما به شما می گوییم ، شجاعت شما فوق العاده است؛ مبارزه شما با مبارزه در سرتاسر جهان در یک مسیر و امتداد است، بنابراین خانواده آی تی یو سی  ITUC با ۲۰۰ میلیون عضو در کنار شما ایستاده اند ، ما در پشت شما ایستاده ایم ،  به شجاعت شما درود می فرستم . همبستگی!
۱
۳
در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment