Thursday, February 6, 2020

طرح‌های تروریستی رژیم علیه مجاهدین درآلبانی توسط گشتاپو اطلاعات در معرض ضربات پی‌درپی + کلیپطرح‌های تروریستی رژیم علیه مجاهدین درآلبانی توسط گشتاپو اطلاعات  در معرض ضربات پی‌درپی + کلیپ 

طرح‌های تروریستی رژیم علیه مجاهدین درآلبانی در معرض ضربات پی‌درپی
بدنبال ضربات کشنده‌ای که خامنه ای در جریان قیام از مجاهدین و کانون‌های شورشی دریافت کرد، خود به صحنه آمد و با غیظ و کین بی سابقه‌ای با اشاره به حضور مجاهدین در آلبانی، در حالی این کشور را یک کشور کوچک شرور و خبیث نامید، نشان داد که در بن‌بست مرگباری که رژیم قرار دارد زمینه‌های ترور علیه جدی‌ترین هماوردش یعنی مجاهدین را فراهم می‌کند.
خامنه ای:
«چند روز قبل از قضایای آبانماه، این قضایای مربوط به بنزین و این حرفها، در یک کشور اروپایی، یک کشور کوچک اما شریر واقعاٌ خبیث در اروپا، یک عنصر آمریکایی با یک تعداد ایرانی مزدور، وطن فروش، جمع شدند دور هم علیه جمهوری اسلامی بنا کردند برنامه ریزی کردن و نقشه درست کردن. نقشه هم همان چیزی بود که ما چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم… افراد را آماده کرده بودند یک عده مزدور را پول داده بودند…» (تلویزیون حکومتی آخوندها ۱۸دی۹۸)
سفارت رژیم در تمام کشورها برای پیشبرد اهداف تروریستی‌اش اقدام بهاستخدام مزدوران خودفروخته و عوامل محلی میکند که در قدم اول فعالیت آنها جمع آوری اطلاعات و جاسوسی علیه نیروهای انقلابی است. در آلبانی نیز شبکه‌ای از مزدوران برای گردآوری اطلاعات مجاهدین شکل داده است. مزدوران خودفروخته‌ای نظیر حسن حیرانی، احسان بیدی، مالک بیت مشعل، غلامرضا شکری، غلامعلی میرزایی، هادی ثانی‌خانی، موسی دامرودی، علی هاجری، ‌عبدالرحمان محمدی پرویز حیدرزاده، رضا اسلامی و حسن شهباز در خدمت این شبکه جاسوسی هستند.
برخی از این مزدوران مانند موسی دامرودی و یا عظیم میش‌مست و سعدالله سیفی و منوچهر عبدی کسانی هستند که برای بازگشت به زیر حاکمیت منحوس رژیم آخوندی، به هر خفت و خواری تن دادند و سفارت رژیم در آلبانی برگرداندن آنها به نزد خانواده‌هایشان را مشروط به فعالیت علنی و جاسوسی علیه مجاهدین کرده بود و این هم بخشی از بازی کثیفی است که رژیم درمانده آخوندی با سوءاستفاده و گروگان گرفتن خانواده‌ها البته به شکلی دیگر، پیش میبرد…

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید


No comments:

Post a Comment