Monday, May 25, 2020

مسعود رجوی کیست - رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران را بشناسیم


مسعود رجوی کیست - رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران را بشناسیم 

از نام این رهبر کاریزما هم شاه وحشت داشت و هم شیخ وحشت دارد! زیرا به درستی او آنتی‌تز ملاهاست.
کلاسهای تبیین جهان مسعود رجوی که در سال ۵۸ برگزار میشد به خوبی دیدگاه مترقی مجاهدین و برداشت انقلابی از اسلام را در برابر دیدگاه ارتجاعی و رو به عقب خمینی به نمایش میگذاشت.

او از ابتدا آلترناتیوی بلامنازع در برابر دیو ارتجاع بود. خمینی میگفت اگر در هزار احتمال یک احتمال میدادم که با ما هستند با آنها مذاکره میکردم.

مسعود رجوی شجاع و بی بدیل یک تنه به قانون اساسی ولایت فقیه نه گفت و هر جا که انقلاب از مسیر خود میخواست منحرف شود!

در مقابل دیو ارتجاع ایستاد.

برای پایه ریزی ارتش مردمی میلیشیا را تشکیل داد که  به ارتش آزادیبخش تکامل یافت!

ارتشی که جام زهر را به کام خمینی ریخت و اجازه نداد خمینی تا آخرین خانه در ایران بجنگد.
خمینی مربوط به این دوران نبود. مربوط به گذشته بود و نمیتوانست جز با ریاکاری مذهبی بر مردم حاکم باشد.
او با حضور مجاهدین و در راس آنها مسعود رجوی هرگز نمیتوانست اتوریته کامل بر جامعه داشته باشد.
بنابراین تصمیم به حذف مجاهدین گرفت.
این حذف ادامه داشت تا به قتل‌عام آنها در زندانها رسید.
برای ناامید کردن مردم همواره میگفت مجاهدین تمام شدند.

اما مگر میشود بهار را کشت و خورشید را از درخشش باز داشت.


#پیش بسوی قیام   سراسری  #ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی   #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
 #شورش زندانیان #تيك_تاك_سرنگوني #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی 
# مرگ_بر_دیکتاتور #مجاهدین_خلق ایران  #IranRegimeChange
ما را در توئیتر با حساب توئیتری 7 @Bahar iran دنبال کنید

No comments:

Post a Comment