Thursday, February 12, 2015

انجمن نجات (نجاست)چگونگي شكل گيري آن بوسيله وزارت اطلاعات ادامه ( آماده سازی خانواده ها ) انجمن نجات ايران

قبل از اعزام هر اكیپ به عراق مراحلی به عنوان آماده سازی طی می شود كه شامل مراجعه به خانواده ها و تحت فشارگذاشتن آنها برای اعزام جمعی به عراق است. این كار در هر استان توسط اكیپی از مأموران اداره اطلاعات همان استان انجام می گیرد. آنها به صورت تك به تك به خانواده ها مراجعه می كنند و با ایجاد فضای تشویش و نگرانی و لجن پراكنی در باره وضعیت مجاهدین در عراق، از آنها می خواهند كه برای نجات جان فرزندانشان با اكیپ آنها به عراق بروند. برخی تبلیغات و دروغ پراكنی های این مزدوران جهت فشارهای روانی بر خانواده ها قبل ازاولین اعزام جمعی آنها به عراق، عبارت بود از:
مجاهدین الآن آواره هستند و در اسارت آمریكایی ها به سرمی برند. آنها فاقد هرگونه امكانات صنفی و رفاهی هستند، در آسایشگاه هایی با تختهای ۵ طبقه می خوابند و بعضی از آنها هم مجبورند زیر تانكهایشان بخوابند!
به یك خانواده گفتند:  پسر شما در حالی كه می خواست از اردوگاه مجاهدین فرار كند، با تیرمورد اصابت قرار گرفت و یك پایش قطع شد و بعد هم زیر شكنجه چشم هایش كور شده و الآن در حال مرگ است!
به یك خانواده دیگر: فرزندتان روی مین هایی كه آمریكایی ها در اطراف اردوگاه مجاهدین كاشته اند، رفته وپایش قطع شده و الآن در آستانه مرگ قرار دارد و
و بسیاری موارد مشابه آن!
كار آماده سازی اعزام اكیپ ها معمولاً یك ماه طول می كشید و وقتی متقاضیان اعزام به حد سرنشینان یك اتوبوس رسید، كاروان اتوبوس ها از شهرهای مختلف، برای توجیه متمركز و اعزام به عراق، به شهر مرزی مهران فرستاده می شدند. هزینه اعزام مسافرین با اتوبوس ها قبل از حركت از هر خانواده گرفته می شود. این پول در هر استان به شماره حساب یكی از اعضای وزارت اطلاعات، واریز می شود. این هزینه برای هرنفر ۱۵۰ هزار تومان و به حساب فردی به نام سماواتی پناه در بانك ملی شعبه میدان دكتر فاطمی تهران واریز می شود. درشهرهای شمال، شماره حساب مزدور حسین فرقانی برای اینكار اختصاص داده شده و از هر خانواده ۱۷۵ هزار تومان اخاذی شده است.
دربرخی موارد وزارت اطلاعات فرم وكالت نامه از طرف خانواده ها پر كرده و آنرا جهت مراجعه به ارگانهای بین المللی و سفارت خانه های خارجی مورد سوء استفاده قرار داده است.

توجیه توسط وزارت اطلاعات

خانواده هایی كه توسط انجمن نجات، از شهرهای مختلف به مهران آمده بودند، قبل از حركت به سمت عراق به سالن ورزشی بهشتی (تختی) این شهر منتقل شده و در آنجا نفرات وزارت اطلاعات آنها را توجیه می كنند. اینكار توسط مدیر كل اداره اطلاعات رژیم در استان ایلام به نام حاجی حسینی انجام می گیرد. یوسفی معاون عملیات اداره كل اطلاعات ایلام نیز به همراه حسینی در توجیه و راه اندازی اكیپ خانواده ها در مهران و عبور آنها از مرز شركت می كند. در این توجیه وزارت اطلاعات برنامه خانواده ها در عراق را توضیح می دهد و به آنها تأكید می شود كه باید به هر صورت فرزند خود را از قرارگاه مجاهدین خارج كنند و ازجمله توصیه می كنند كه فرزندان خود را تشویق به فرار از قرارگاه نمایند و به آنها بگویند وقتی از كنترل آمریكایی ها خارج شدند، به سمت مرز ایران بیایند تا عناصر رژیم آنها را تحویل بگیرند. در این جلسه توجیهی حاج حسینی برنامه تظاهرات و ملاقاتهای عناصر اكیپ در عراق علیه مجاهدین را توضیح داده و الزامات مربوط به راه اندازی تظاهرات مانند اطلاعیه، پلاكارد و… به مسئولان اكیپ ها (عناصر اطلاعاتی) داده می شود. پلاكادرهایی به زبان انگلیسی و عربی و متن یك بیانیه آماده شده به زبان انگلیسی نیز برای دادن به طرف حساب های خارجی، به آنها داده اند.  حتی به هرخانواده تعدادی كارت تبریك انگلیسی برای برخورد با نیروهای آمریكایی در ورودی قرارگاه اشرف می دهند و آنها را توجیه می كنند كه با دادن كارت تبریك و برخوردهای گرم آنها را خام كرده و تحت تأثیر قرار دهند. وزارت اطلاعات برای كنترل كاروان این خانواده ها در عراق برای هر اتوبوس یك سراكیپ مشخص می كند و به همه مسافران تأكید می شود كه حرف ها و دستورهای آنها را اجرا كنند. این سراكیپ ها از عناصر و كادرهای وزارت اطلاعات هستند و در بین آنها یك نفر نقش اصلی را دارد. این سراكیپ ها در طول مسیر و در پایان هر روز نشست هماهنگی می گذارند و برنامه روز بعد كاروان و اقدام هایی كه باید مطابق دستور وزارت اطلاعات انجام دهند را هماهنگ می كنند. مسئولان وزارت اطلاعات كه همراه اكیپ های اعزامی به عراق فرستاده شدند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سفارت رژیم در بغداد در ارتباط قرار می گیرند و از كانال سفارت، هماهنگی های ضروری و تغییرهای احتمالی به آنها گفته می شود.

No comments:

Post a Comment