Tuesday, April 14, 2015

انجمن نجات ايران. !تعويض بمب يا......تعویض بمب اتم با بیمه نامه!
محمد هادی
بدون بمبِ اتم، علی خامنه ای خواهد ماند و حوضِ مشکلات!
***************************** 
رژیم آخوندها از روز اول به قدرت خزیدن، هیچگاه حال و روز و ظاهر یک رژیم مشروع و با ثبات و دارای اقتدار سیاسی-اجتماعی را نداشت و در بسیاری از پیچ و خم های خطرناک-البته در سایه سکوت معنی و منفعت دار قدرتهای خارجی-تنها به ضرب سرکوب لخت و عریان و بدون رودربایستی در قدرت باقی ماند! رژیم در محاصرۀ و فشار روزافزون مشکلات خارجی و داخلی قبل از هر چیز به بمب اتم، بعنوان بیمۀ نامه عدم سرنگونی توجه و در دستیابی به آن تلاش داشت و گفته بود که مثلاً اگر صدام و قذافی بمب اتم داشتند آمریکا اینگونه آنها را تحقیر و سرنگون نمیکرد! برای درک کوتاه آمدن حقیرانۀ رژیم و یا بقول خامنه ای-نرمش قهرمانانه-و دست بر داشتن از پروژۀ بمب اتم، توجه به نکات زیر ضروری است: 
1-نبایستی از یاد برد که رژیم تنها از موضع ضعف و درماندگی بود که خجالت زده به میز مذاکره با آمریکا کشانده شد رژیم کم و بیش میدانست که در مذاکره طرف ضعیف و امتیاز دهنده اوست و برای حفظ آبروی نداشتۀ خود بایستی با کش و غوس دادن و چک و چانه زدن، به مذاکرات شکلی عادی و پایاپای بدهد گویی آخوندها هم وزن و برابر دیگر قدرتهای حاضر در میز مذاکره هستند!  
2-رژیم با آشنایی با شرایط و مکانیزم رفت و آمد رژیمها در کشورهای جهان سوم بر این تحلیل بود و هست که برغم تنفر بیحد مردم ایران-که در صورت شرایط مساعد میخواهند سر و عمامه به سر آخوندها نباشد-بایستی از قدرتهای بزرگ ترسید که توان به زانو در آوردن رژیمهای فاقد مشروعیت مردمی را دارند بهمین دلیل بیشتر ترس رژیم از بیرون مرزها بود تا داخل ایران! و باور داشت که علیرغم بیشمار مسائل و مشکلات داخلی اگر قدرتهای خارجی- بخصوص آمریکا- پیگیر پروژۀ سرنگونی رژیم نباشند آخوندها تنها به ضرب سرکوب و تیغ و درفش قادرند داخل را کنترل کنند! بهمین دلیل رژیم در استرس و واهمه داشتن از پروژۀ تعوض رژیم و سرنگونی در دستور کار قدرتها بود که سراغ بمب اتم رفت و اکنون در میز مذاکره با آمریکا و دیگر قدرتها بر آن است که کلاً پروژۀ بمب اتم را با گرفتن تضمین و بیمه نامه عدم سرنگونی از جانب قدرتها تعویض و معامله کند! 
3-در حالیکه طبیعی می نمود که جایزه و شیرینی سازش با غرب نصیب اصلاح طلبان و جناح مغلوب رژیم گردد اما جناح خامنه ای میخواهد با زرنگی خاص آخوندی حلوای سازش را نصیب باند خود و عوارض جانبی و ضررهای قضیه را متوجه دیگران کند! در این میان بیخودی نیست که روحانی-رئیس جمهور آخوندها-بجای قهرمان نرمش قهرمانانه و گشایندۀ گره و بن بست مشکلات با غرب- بر خلاف احمدی نژاد، کمترین حضور رسانه ای و مطبوعاتی داخلی و خارجی دارد! آخوندها علیرغم خرفتی تاریخی خود، بخوبی میدانند که زیر آبی رفتن و سازش با شیطان بزرگ، بنوبۀ خود پیامدها و بهای خاص خود را دارد هر چند بنا به صفت آخوندیِ خر و خرما خواهیِ خود میخواهند بدون پرداختِ کمترین بهاء از فواید ارتباط با غرب و رفع تحریم های کمرشکن استفاده کنند! 
4-رژیم در مسیر تن دادن به شرایط آمریکا و اروپا چندان توان و امکان عقب نشینی و جر و کلک زدن را ندارد مجموعۀ شرایطی که آخوندها را مجبور به کوتاه آمدن در پروژۀ بمب اتم نمود کماکان به قوت خود باقی و روز بروز بدتر و بدتر خواهند شد و آخوندها میدانند که باید به تب-ولو هر چند شدید-رضایت بدهند تا از مرگ محتوم فرار کنند! بهمین دلیل امکان مانور و حقه بازی برای آخوندها روز بروز محدودتر میشود! کلاً کشور های جهان سوم اغلب میدان قدرت نمایی و بازی شطرنج قدرتهای بزرگ هستند بهمین دلیل توافق با رژیم کماکان از دل سازشهای بزرگتر از قد و قوارۀ آخوندها میگذرد و آخوندها بخوبی میدانند که علیرغم خالی بندیهای فریبکارانه، چاره ای جز رقص عارفانه به ساز قدرتهای بزرگ را ندارند! 
5-برای رژیمی که حاضر است برای فرار از سرنگونی و پاسخگویی جنایات و غارتهای خود در چند دهۀ گذشته به هر تخته پاره ای متوسل گردد و در این مسیر حتی از فروش و واگذاری استان به استان و شهر به شهر ایران ابایی ندارد تن دادن به شرایط قدرتهای بزرگ جای چندان تعجب ندارد! این سازش-به برغم فواید موقتی و فوری آن-برای مردم ایران در طولانی مدت آنها را همچنان در بند آخوندها گرفتار خواهد داشت! بعبارت دیگر این سازش بطور تاکتیکی ممکن است به نفع مردم باشد ولی بطور قطع و استراتژیک حتماً به ضرر آنها خواهد بود! 
6-ایران بنا به گفته بسیاری از مفسران همیشه سرزمین حوادث غیر قابل پیش بینی و اتفاقات غیر مترقبه میباشد! بهمین دلیل بعید نیست که این سازش نیز، سر دراز و پیچ در پیچ داشته باشد رژیم با حضور در میز مذاکره و سازش و امتیاز دهی و گدایی تضمین عدم سرنگونی، خواهی نخواهی وارد فضا و میدان بازی جدیدی شده است که با صحنه های قبلی تفاوت کمی و کیفی خواهد داشت که لزوماً ممکن است برای رژیم خوش خیال آخوندها عاقبت خوب و خوشی نداشته باشد، در صحنۀ سیاسی-اجتماعی ایران، بعد از دست برداشتن رژیم از بمب اتم- بنا بمثل معروف-علی خامنه ای خواهند ماند و حوض و اقیانوسی از مسایل و مشکلاتی انباشته و لاینحل و میلیونها ایرانی آمادۀ انفجار! که در صورت مساعدت شرایط، آخوندها را-با و بدون بمب اتم-روانۀ زباله دان تاریخ خواهند نمود! 
محمد هادی-آمریکا

No comments:

Post a Comment