Thursday, April 12, 2018

ایران - سوریه :فرماندهان-سپاه-پاسداران-ایران-از-سوريه-خارج-فرماندهان-سپاه-پاسداران-ایران-از-سوريه-خارج-


علي جوانمردي خبرنگار صداي آمريكا در كردستان :
1. روسيه ساعاتي قبل موقعيت 16رزم ناو در درياي مديترانه را تغيير داد و راه آمريكا براي حمله را باز كرد
2. ساعت 1830 روز چهارشنبه ولايتي بهمراه 12فرمانده نيروي قدس از پادگان الكسوه جنوب دمشق به شهر نجف عراق برگشتند و از نجف به بغداد رفتند
3. در پرواز ديگر روز چهارشنبه ساعت 2000تعداد35 نفر از افسران ارشد نيروي قدس نيز از دمشق به بغداد رسيدند 
4. حمله ترامپ ممكن است در آخرين لحظات منتفي بشود ولي اگر براي حمله تصميم بگيرد يكي از اهداف حمله آمريكا در سوريه ، مراكز نيروي قدس در سوريه خواهد بود
سوريه 23 فروند هواپيماي خود را به ايران منتقل كرده است

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment