Tuesday, June 5, 2018

درگیری جوانان اهوازی با یک آخوند مزاحم به از کار افتادن آخوند مزاحم انجامید
درگیری جوانان اهوازی با یک آخوند مزاحم به از کار افتادن آخوند مزاحم انجامید


روز شنبه ۱۲خرداد ۹۷ درگیری جوانان اهوازی با یک آخوند مزاحم به از کار افتادن آخوند مزاحم انجامید. موضوع از این قرار بود که  یکی از آخوند های مزدور مسجد فاطمیه اهواز که به همراه چند مزدور بسیجی به پارک کوثر در نزدیکی مسجد رفته بودند، با مشاهده ۵ جوان که روزه نبودند مواجه شدند و با اتهام روزه خواری، آن جوانان را مورد توهین قرار می دهند. در مقابل جوانان اهوازی که به سلاح سرد مجهز بودند با مزدوان درگیر شده و با فرو کردن چاقو به کمر این آخوند او را زخمی کرده و خود از صحنه فرار میکنند.
درگیر شدن آخوندها با مردم به هر مناسبت موضوعی است که معمولا با تقابل و تدافع مردم مواجه میشود در نیمه اول فروردین امسال بیرون انداختن یک آخوند فضول از کنسرت بوشهر مورد توجه عموم قرار گرفت.
یکی از حاضرین کنسرت نوشته بود: کنسرت تو بوشکان بوشهر در حالیکه داشت به اوج خود نزدیک میشد ناگهان یک آخوند از وسط جمعیت بلند شد روی سن رفت و شروع به حرکت روی سن کرد.
ما فکر میکردیم که میخواهد برنامه اجرا کند چون توی فضای اجتماعی بسیار دیده بودیم که آخوندها باعبا و عمامه میرقصند و خیلی هم البته مسخره اند.
اما ناگهان دیدیم که رفت و شروع به پاره کردن بنرهای پشت پرده سن کرد که مردم متوجه شدند میخواهد در برنامه اخلال کند. که چند نفر از جوانان روی سن رفته و او را از سن پایین آوردند و کمی آنطرف تر هم حسابش را رسیدند. تا جایی که میخورد بی آبرویش کردند و همه جمعیت هم با هو کردن همکاری میکرد و نهایتا او را از محل کنسرت بیرون انداختند.
جالبتر این بود که از همه صحنه از ابتدا تا انتهای آبرو ریزی آخوند مربوطه فیلم تهیه شده و در فضای اجتماعی پخش شده است.
باز هم جالبتر قسمت آخرش بود که کنسرت با ترانه معروف
هله دان دان دان هل یه دانه یه دانه
یار مو مهربون مال آبادانه یه دانه
و مردم بیشتر از پیش میرقصیدند و شادمانی میکردند.

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment