Sunday, June 10, 2018

تقلبات تصویری هم نتواستند بایکوت سراسری مردم ایران را در روز قدس بپوشاند
تقلبات تصویری هم نتواستند بایکوت سراسری مردم ایران را در روز قدس بپوشاندتقلبات تصویری هم نتواستند بایکوت سراسری مردم ایران که نمایش روز قدس را به یک شکست برای دیکتاتور تبدیل کرد، را بپوشانند.  تلویزیونهای سراسری حکومت به‌رغم همه صحنه پردازیها و تقلبات تصویری نتوانستند صحنه‌های انبوه یا نسبتاً انبوه از جمعیت نشان دهند.
این پاسخ مردمی بود که از سیاستهای تجاوزکارانه و دخالتهای تروریستی و خرج پولهای مردم ایران در کشورهای منطقه نفرت دارند. آنها حتی برای انجام کارهای روزمره نیز به خیابانها نیامدند. و خیابانها خلوت خلوت بود.
این بایکوت گسترده در حالی بود که  ماشین تبلیغاتی آن در روزها و هفته‌های اخیر بر اهمیت راهپیمایی روز قدس تأکید می‌کردند و مصرانه از مردم می‌خواستند در این مراسم شرکت کنند.
این قبیل ترفندها از قبیل رایگان کردن اتوبوس و مترو در تهران و دیگر شهرها و راه‌انداختن اتوبوسهای مجانی و فرستادن پاسداران و بسیجیها و لباس‌شخصیها شکست خورد و همه تلاشهای نیروهای حکومتی را نقش بر آب کرد.
حکومت حتی در کشاندن خانواده‌های قربانیان و معلولان جنگ و دیگر کسانی که زندگیشان توسط ارگانهای حکومتی تأمین می‌شود نیز موفقیت نداشت، چرا که زندگی آنان را هم نابود کرده است. و مگر چیز آبادی باقیست؟
در اکثر مسیرهای دهگانه اعلام شده برای تظاهرات در تهران و حتی مسیرهای اصلی مانند خیابان جمهوری جمعیت بسیار کمی به چشم می‌خورد. در میدان آزادی اکثر اتوبوسها خالی بود. در بسیاری از شهرها حتی قم که محل تمرکز بسیاری از ارگانهای حکومتی است، خیابانها خالی از جمعیت بود.
در شهرهایی مانند اصفهان رشت، بوکان، اسلام‌آباد غرب؛ کاشان، سقز، نهاوند، شیراز، کرج، خبری از راهپیمایی نبود و افراد انگشت‌شماری در خیابانها به چشم می‌خوردند.
تنها صدای شعار از بلندگوهای حکومت به گوش می‌رسید که از طرف مردم ایران پاسخ نمیگرفت.
این یکی از پاسخهای مردم ایران به سرکوب و دیکتاتوری است! این یکی از پاسخهای مردم ایران به سیاست جنگ‌افروزی و تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه است. روز قدس روز حمایت از فلسطین نیست وگرنه خود فلسطین چنین روزی میداشت روز صدور ترور و روز تفرقه بین مسلمانان است! زیرا هیچ کشوری از این دخالت بیجا حمایت نکرد.

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment