Saturday, July 7, 2018

«شکوه تابش خورشید»
«شکوه تابش خورشید»

وطن ما باز خواهیم گشت
در سپید روشن یک روز
با شور مسیحایی
وقلبی از نشاط وشور
بسان جنگلی از عشق
در پگاهی که،
 نسیم وعطر گلها
میرسد از دشت
ما باز خواهیم گشت
تا مرحمی بر زخمها باشیم
میهنم عشق ات
 میان قلبهای ماست
در شکوه تابش خورشید
وقتی دشتها
 پر از شقایق شد
به پیش ات باز خواهیم گشت
تورا آزاد خواهیم کرد
تورا آباد خواهیم کرد
غرورت را دوباره 
هرکرانت جار خواهیم زد
وطن ما باز خواهیم گشت 
ع .ز  :رزمنده ارتش آزادیبخش ملی ایران

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment